Przetargi.pl
Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowinka do Szkoły Podstawowej w Nowince i Szkoły Podstawowej w Olszance oraz dowóz uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

Wójt Gminy Nowinka ogłasza przetarg

 • Adres: 16304 Nowinka,
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6419520, 6419541, , fax. 876 419 660
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Nowinka
  16304 Nowinka, woj. podlaskie
  tel. 087 6419520, 6419541, , fax. 876 419 660
  REGON: 79067098700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowinka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowinka do Szkoły Podstawowej w Nowince i Szkoły Podstawowej w Olszance oraz dowóz uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Gminy Nowinka do szkół w Augustowie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Zadanie nr 1: Dowóz i odwiezienie uczniów z terenu Gminy Nowinka do i z Szkoły Podstawowej w Nowince i Szkoły Podstawowej w Olszance z miejscowości Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Osińska Buda, Olszanka, Józefowo, Cisówek, Gatne Drugie, Szczebra, Szczeberka, Sokolne w dni nauki szkolnej – 4 kursy dziennie o łącznej długość trasy w jednym dniu – około 113 km – 22.000 km w roku szkolnym – 44.000 km przez czas trwania umowy. 1.2. Zadanie nr 2: Dowóz i odwiezienie uczniów wraz z opiekunem z terenu gminy Nowinka do i z Zespołu Szkół Specjalnych (ul. Mickiewicza 2 i Al. Kardynała Wyszyńskiego 3) i Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Augustowie (ul. Mickiewicza 1) z miejscowości: Pijawne Ruskie, Pijawne Polskie, Olszanka, Danowskie, Walne, Ateny, Podnowinka, Nowinka, Szczebra – 9 uczniów i 1 opiekun w dni nauki szkolnej – 2 kursy dziennie o łącznej długość trasy w jednym dniu – około 113 km – ok 21500 km w roku szkolnym – ok 43000 km przez czas trwania umowy. 1.3. Szczegółową charakterystykę zamówienie zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 1.4. Przewóz będzie się odbywał w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych od 4 września 2017 r. do 28 czerwca 2019 r., z wyłączeniem ferii, wakacji, przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej oraz zawieszenia zajęć. 1.5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności. 1.6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów w poszczególnych zadaniach, jak również i zmianę (w górę i w dół) długości trasy kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza: zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe uczniów powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w ramach poszczególnych tras. Zmiany powyższe powodują jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. Wysokość stawki za 1 km przewozu na czas przewozu może ulec zmianie w przypadku udokumentowanych zmian cen paliwa lub innych składników cenotwórczych po negocjacji stron zakończonych aneksem do niniejszej umowy jednak nie wcześniej jak po upływie jednego roku od dnia podpisania umowy, a następnie nie częściej jak po upływie jednego roku od ostatniej zmiany ceny. 1.7. W przypadku awarii transport zastępczy organizuje Wykonawca. 1.8. Zamówienie należy wykonać w terminie od 4 września 2017 r. do 28 czerwca 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - wykonywania transportu drogowego osób (na terenie Polski), ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2012.1265 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach