Przetargi.pl
Dowóz uczniów z obwodu Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie oraz Szkoły Podstawowej w Gąsewie Poduchownym w roku szkolnym 2019/2020

Urząd Gminy Sypniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-216 Sypniewo, ul. Ostrołęcka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 177 783 , fax. 297 177 816
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sypniewo
  ul. Ostrołęcka 27
  06-216 Sypniewo, woj. mazowieckie
  tel. 297 177 783, fax. 297 177 816
  REGON: 55066836700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sypniewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z obwodu Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie oraz Szkoły Podstawowej w Gąsewie Poduchownym w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży w ilości ok. 110 osób z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania z opiekunem. Po-dana liczba uczniów może ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego. Długość trasy ok. 160 km dziennie. Trasy dowozu dzieci z obwodu Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie: Rozpoczęcie zajęć: 8:00 Zakończenie zajęć 14:35 I TRASA Trasa dowozu dzieci: Biedrzyce Stara Wieś - Biedrzyce Koziegłowy - Batogowo - Sławkowo – Sypniewo ul. Ostrołęcka – Zespól Placówek Oświatowych w Sypniewie. Liczba dowożonych dzieci - 23 Długość trasy dowozu – 14 km. Trasa powrotu: Zespól Placówek Oświatowych w Sypniewie - Sypniewo ul. Ostrołęcka - Sławkowo - Batogowo - Biedrzyce Koziegłowy - Biedrzyce Stara Wieś. Liczba odwożonych dzieci – 23. Długość trasy – 14 km. II TRASA Trasa dowozu dzieci: Zamość - Chojnowo – Olki - Rawy – Boruty - Majki Tykiewki - Zespól Placówek Oświatowych w Sypniewie. Liczba dowożonych dzieci - 22 Długość trasy dowozu – 12 km. Trasa powrotu: Zespól Placówek Oświatowych w Sypniewie – Majki Tykiewki – Boruty - Rawy – Olki Chojnowo - Zamość. Liczba odwożonych dzieci – 22 Długość trasy - 12 km. Trasa III Trasa dowozu dzieci: Pach – Mamino - Jarzyły (Prześniska) - Glinki Rafały – Chełchy – Ziemaki – Glącka – Stare Glinki – Dylewo - Zespól Placówek Oświatowych w Sypniewie. Liczba dowożonych dzieci - 40 Długość trasy dowozu – 20 km. Trasa powrotu: Zespól Placówek Oświatowych w Sypniewie – Dylewo – Stare Glinki - Glącka – Ziemaki – Chełchy – Glinki Rafały – Jarzyły (Prześniska) – Mamino - Pach. Liczba odwożonych dzieci – 40. Długość trasy – 20 km. Trasy dowozu dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Gąsewie Poduchownym: Rozpoczęcie zajęć: 8:00 Zakończenie zajęć: 13:00 i 15:15 Trasa I Trasa dowozu dzieci: Szczeglin Poduchowny – Nowy Szczeglin – Zamość – Poświętne – Rzechówek – Szkoła Podstawowa w Gąsewie Poduchownym Długość trasy dowozu – 10 km. Liczba dowożonych dzieci - 10 osób Trasa powrotu: Szkoła Podstawowa w Gąsewie Poduchownym - Rzechówek – Poświętne – Zamość – Nowy Szczeglin. Liczba dowożonych dzieci - 10 osób Długość trasy – 10 km. Trasa II Trasa dowozu dzieci: Krzyżewo – Kałęczyn – Rzechowo Gać – Zalesie – Rzechowo Wielkie – Szkoła Podstawowa w Gąsewie Poduchownym Długość trasy dowozu – 24 km. Liczba dowożonych dzieci - 15 osób Trasa powrotu: Szkoła Podstawowa w Gąsewie Poduchownym - Rzechowo Wielkie – Zalesie – Rzechowo Gać – Kałęczyn - Krzyżewo. Długość trasy – 24 km. Liczba odwożonych dzieci w podziale godzinowym – 15 osób Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji szkół może nastąpić zmiana tras i godzin dowozu. Uwaga: Transport dzieci do szkół może być realizowany również poprzez transport otwarty (dostępny dla innych pasażerów) z dowozem uczniów. Przewozy w oparciu o linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży szkolnej. W przypadku gdy opiekunem będzie osoba ze strony Zamawiającego, Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd tej osoby. 1. Liczby dzieci i młodzieży są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypad-ku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby autobusy którymi świadczona będzie usługa transportu uczniów były w pełni sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do prze-strzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbęd-nego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022 ). 3. Usługa będzie świadczona według ustalonego z Dyrektorami poszczególnych szkół rozkła-du kursów autobusów, który będzie dostosowany do planu zajęć tych placówek. W rozkła-dzie kursów autobusów będą ustalone godziny świadczenia usługi dowozu uczniów, punk-ty zbiórki uczniów. Wykonawca zamówienia otrzyma rozkład kursów autobusów w termi-nie do 26.08.2019r. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: a) 4 w pełni sprawnych techniczne pojazdów, wyprodukowanych po 2006 roku o liczbie miejsc siedzących: 2 autobusy min. 60 miejsc siedzących dla pasażerów i 2 autobusy min 25 miejsc siedzących dla pasażerów. Autobusy te zgodnie z obowiązują-cymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiają-cego. b) Odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody pojazdów. c) Przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów. d) Każdemu uczniowi miejsca siedzącego w autobusie. e) W przypadku awarii autobusu zastępczego środka transportu. 4. Długość wszystkich tras, na których świadczone będą usługi dowozu w każdy dzień nauki szkolnej będzie wynosiła około 160 km. 5. Przewoźnik autobusowy ma wykonywać usługę w ramach przewozów regularnych w rozu-mieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58) oraz posiadać/uzyskać odpowiednie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych. 6. Umowa z przewoźnikiem będzie rozliczana na podstawie biletów miesięcznych pomniej-szonych o ustawową ulgę dla uczniów zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 295)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu /Oddział Sypniewo Nr rachunku: 67 8917 0001 0020 0051 2000 0240. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Sypniewo lub dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 7. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiają-cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na we-zwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświad-czeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowod-ni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwró-cono wadium na podstawie pkt 4.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wy-nikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po-mniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zatrzymanie wadium a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre-ślonych w ofercie,  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na usługi transportowe / przewóz osób/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach