Przetargi.pl
Dowóz uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

GMINA MAGNUSZEW ogłasza przetarg

 • Adres: 26-910 Magnuszew, ul. Saperów 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MAGNUSZEW
  ul. Saperów 24
  26-910 Magnuszew, woj. mazowieckie
  REGON: 670223830
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugmagnuszew.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów w roku szkolnym 2023/2024.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz uczniów w roku szkolnym 2023/2024Usługa polegająca na dowozie uczniów do ZSiPO w Magnuszewie i Szkoły Podstawowejw Przydworzycach oraz dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w w/w placówkachi odwozie po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2023/2024. Rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż o godz.7:15.Dzieci dowiezione mają być do szkoły na godz. 7:50. Jednorazowo w autobusie nie może jechać więcej uczniów niżprzewidywana liczba miejsc siedzących.Trasa 1: Dowóz do SP Przydworzyce z miejscowości: Trzebień, Bożówka, Dębowola, Basinów, Kłoda, PrzydworzyceKolonia- 52 uczniówOdwóz uczniów ze szkoły w częstotliwości (plan): 3 dni w tygodniu- 2 tury odwozów,pozostałe 2 dni w tygodniu- 3 tury odwozówTrasa 2: Dowóz do ZSiPO Magnuszew z miejscowości: Kępa Skórecka, Wilczkowice Dolne, Żelazna Nowa, Żelazna Stara,Grzybów przy trasie Warszawskiej, Magnuszew – 87 uczniówOdwóz uczniów ze szkoły w częstotliwości (plan): 1 dzień w tygodniu - 2 tury odwozów,pozostałe 4 dni w tygodniu- 3 tury odwozów.Trasa 3 : Dowóz do ZSiPO Magnuszew z miejscowości: Przydworzyce, Bożówka, Trzebień, Wilczowola, Magnuszew ul.Sosnowa (dawna Kolonia Magnuszew) - 49 uczniówOdwóz uczniów ze szkoły w częstotliwości (plan): 1 dzień w tygodniu - 2 tury odwozów,pozostałe 4 dni w tygodniu- 3 tury odwozów.Trasa 4 : Dowóz do ZSiPO Magnuszew z miejscowości: Ostrów, Kurki, Latków, Przewóz Tarnowski, Przewóz Stary, WólkaTarnowska, Grzybów- 81 uczniów.Odwóz uczniów ze szkoły w częstotliwości (plan): 1 dzień w tygodniu - 2 tury odwozów,pozostałe 4 dni w tygodniu-3 tury odwozów.Ogółem planowana liczba dowożonych dzieci i uczniów 269 uczniów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: czterytysiące złotych).2. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form:1) w pieniądzu, przelewem na konto nr: 06 8002 0004 0100 2033 2001 0008, w banku: Bank Spółdzielczy Piasecznoo/Magnuszew z opisem: „Dowóz uczniów w roku szkolnym 2023/2024” / ZP.271.33.2023 z takim wyprzedzeniem, aby wyżejwymienione środki znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U.z 2020r. poz. 299).3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.1 ppkt.2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postacielektronicznej.UWAGA: gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu Wykonawca może załączyć kopię przelewu.4. Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 98 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesje, zezwolenia lub licencjilub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;np. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022, poz.2201 ze zm.).3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada w dysponowaniu co najmniej 1 autobusemdla każdej z tras określonych w zamówieniu o liczbie miejsc siedzących co najmniej 65 oraz co najmniej jednym autobusemzastępczym dla wszystkich tras w stosunku do których składana jest oferta o takich samych parametrach.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie w sposób należyty wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na transporcie uczniów do szkółpodstawowych i/lub przedszkoli. Wykonana usługa powinna dotyczyć transportu przynajmniej 130 uczniów dla każdegowykazanego zadania, dzieci do szkół lub przedszkoli wraz z przedstawieniem dowodów określających, czy te usługi zostaływykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumentysporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lubciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny byćwystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-08-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach