Przetargi.pl
Dowóz uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

GMINA MAGNUSZEW ogłasza przetarg

 • Adres: 26-910 Magnuszew, ul. Saperów 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MAGNUSZEW
  ul. Saperów 24
  26-910 Magnuszew, woj. mazowieckie
  REGON: 670223830
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugmagnuszew.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów w roku szkolnym 2023/2024.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz uczniów w roku szkolnym 2023/2024 Usługa polegająca na dowozie uczniów do ZSiPO w Magnuszewie i Szkoły Podstawowej w Przydworzycach oraz dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w w/w placówkach i odwozie po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2023/2024. Rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż o godz.7:15. Dzieci dowiezione mają być do szkoły na godz. 7:50. Jednorazowo w autobusie nie może jechać więcej uczniów niż przewidywana liczba miejsc siedzących.Trasa 1: Dowóz do SP Przydworzyce z miejscowości: Trzebień, Bożówka, Dębowola, Basinów, Kłoda, Przydworzyce Kolonia- 52 uczniów Odwóz uczniów ze szkoły w częstotliwości (plan): 3 dni w tygodniu- 2 tury odwozów, pozostałe 2 dni w tygodniu- 3 tury odwozówTrasa 2: Dowóz do ZSiPO Magnuszew z miejscowości: Kępa Skórecka, Wilczkowice Dolne, Żelazna Nowa, Żelazna Stara, Grzybów przy trasie Warszawskiej, Magnuszew – 87 uczniówOdwóz uczniów ze szkoły w częstotliwości (plan): 1 dzień w tygodniu - 2 tury odwozów, pozostałe 4 dni w tygodniu- 3 tury odwozów. Trasa 3 : Dowóz do ZSiPO Magnuszew z miejscowości: Przydworzyce, Bożówka, Trzebień, Wilczowola, Magnuszew ul. Sosnowa (dawna Kolonia Magnuszew) - 49 uczniów Odwóz uczniów ze szkoły w częstotliwości (plan): 1 dzień w tygodniu - 2 tury odwozów, pozostałe 4 dni w tygodniu- 3 tury odwozów. Trasa 4 : Dowóz do ZSiPO Magnuszew z miejscowości: Ostrów, Kurki, Latków, Przewóz Tarnowski, Przewóz Stary, Wólka Tarnowska, Grzybów- 81 uczniów. Odwóz uczniów ze szkoły w częstotliwości (plan): 1 dzień w tygodniu - 2 tury odwozów, pozostałe 4 dni w tygodniu-3 tury odwozów. Ogółem planowana liczba dowożonych dzieci i uczniów 269 uczniów. Długości tras do ustalenia przez Wykonawcę. 1. Dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Magnuszew będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć stosownie do potrzeb Zamawiającego. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu, wolnym od zajęć oraz konieczności zapewnienia dowozu dzieciom do szkół z powodu innych okoliczności (np. święto szkoły, zabawa choinkowa, dyskoteka, rekolekcje) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przewóz uczniom i dzieciom zgodnie z ustaleniami z osobami reprezentującymi placówki oświatowe objęte niniejszym zamówieniem. 2. Liczba uczniów dowożonych na poszczególnych trasach może w trakcie obowiązywania umowy ulec zmianie przy czym zaoferowana jednostkowa cena na danej trasie przez wykonawcę pozostaje bez zmian (szacunkowo max. +/- 7%). Lista dzieci dowożonych w poszczególnych miesiącach przesyłana będzie do Wykonawcy przez dyrektorów poszczególnych placówek do 5 dnia każdego miesiąca, z tym, że w miesiącu wrzesień 2023 r. przesłana będzie do 15 dnia miesiąca. 3. Zamawiający dla każdej z tras wymaga obliczenia i podania miesięcznej ceny jednostkowej za przejazd. Wynagrodzenie stanowić będzie sumę iloczynów liczby dowożonych osób w danym miesiącu na danej trasie i podanej miesięcznej ceny jednostkowej. 4. Plan dowozów i odwozów Wykonawca ustali w uzgodnieniu z dyrektorami poszczególnych placówek. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu tras, godzin dowozu i odwozu, częstotliwości odwozów na poszczególnych trasach jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany, a Wykonawca zostanie poinformowany o planowanych zmianach na co najmniej dwa dni przed ich wprowadzeniem przy czym cena zaoferowana przez Wykonawcę na danej trasie pozostaje bez zmian. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania co najmniej 1 autobusem dla każdej z tras określonych w zamówieniu o liczbie miejsc siedzących co najmniej 65 oraz co najmniej jednym autobusem zastępczym dla wszystkich tras (również 65 osobowym). W przypadku awarii autobusu lub innych zdarzeń losowych Wykonawca zapewni autobus zastępczy w taki sposób, aby nie powodować znaczących opóźnień czasowych kursu i nie powodować zwiększenia liczby przewożonych uczniów (ponad limit miejsc siedzących). Maksymalny czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 minut. Każda awaria i tym spowodowana zamiana pojazdu wykonującego usługę musi być zgłoszona do Zamawiającego oraz dyrekcji szkoły z określeniem przewidywanego opóźnienia. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie z wykorzystaniem zgłoszonych w ofercie autobusów, które muszą być w posiadaniu Wykonawcy na dzień składania oferty. Na etapie realizacji umowy każdy ze zgłoszonych pojazdów może zostać zastąpiony innym, o nie niższych parametrach po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.7. Autobusy muszą spełniać warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym w tym posiadać aktualne badania techniczne i ważną polisę ubezpieczeniową OC i NNW przez cały okres realizacji umowy. Przewoźnik zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, a także w każdym przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływać będzie w trakcie trwania umowy. Brak przedłożenia Zamawiającemu wymaganych polis lub brak ubezpieczenia upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej, oraz do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym powyżej na koszt Przewoźnika.8. Pojazdy, którymi realizowana będzie usługa: muszą być w pełni sprawne oraz spełniać wymogi techniczne i sanitarne, w tym wynikające z przepisów szczególnych dotyczących COVID-19, muszą posiadać wszystkie ważne (aktualne) dokumenty, w tym badania techniczne musi być zgłoszony do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,  muszą posiadać automatycznie otwierane drzwi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym otwarcie w czasie jazdy, muszą posiadać sprawne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej w okresie zimowym, zaś w okresie letnim musza być efektywnie klimatyzowane. W okresie zimowym na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać śnieg, ani lód. W okresie zimowym Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania.  muszą być właściwie oznakowane zgodnie z art.. 57 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz, U z 2022 r. poz. 988 z późn. zm), muszą być utrzymane w czystości i porządku. 9. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę osób na stanowisku: kierowca autobusu oraz opiekun dzieci i uczniów w trakcie przewozu autobusem na każdej z tras na podstawie umowy o pracę w wymiarze odpowiadającym rzeczywistemu czasu pracy. Kierowca musi posiadać aktualne wymagane prawem badania i odpowiednie uprawnienia oraz wszelkie inne wymagane prawem dokumenty w zakresie przewozu osób, pozwalające mu pełnić funkcję kierowcy autobusu. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od przesłania wezwania przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę osób na stanowisku kierowcy i opiekuna w tym w szczególności:  Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności których dotyczy wezwanie zamawiającego.  Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umów o pracę osób na stanowisku kierowca i opiekun dzieci. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj, w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o prace za ostatni okres rozliczeniowy osób na stanowiskach kierowca i opiekun dzieci w autobusie. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji pojazdów, którymi świadczona będzie usługa z danymi pojazdów przedstawionymi w ofercie. Na etapie realizacji umowy Zamawiający może zwrócić się z prośbą o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego pojazdów i trzeźwości osób oddelegowanych do realizacji zamówienia do właściwych służb. W przypadku stwierdzenia, że pojazd jest niesprawny technicznie Zamawiający ma prawo żądać podstawienia pojazdu sprawnego o wymaganym standardzie, a Wykonawca ma to żądanie spełnić w czasie do 30 minut. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku Zamawiający na koszt Wykonawcy podstawi sprawny pojazd o wymaganym standardzie z własnej floty lub od innego podmiotu.11. Termin płatności za wykonanie usługi 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego po potwierdzeniu przez dyrektorów poszczególnych placówek należytego wykonania usługi. 12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na terenie objętym przedmiotem zamówienia, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, a może być udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).2. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form:1) w pieniądzu, przelewem na konto nr: 06 8002 0004 0100 2033 2001 0008, w banku: Bank Spółdzielczy Piaseczno o/Magnuszew z opisem: „Dowóz uczniów w roku szkolnym 2023/2024” / ZP.271.33.2023 z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymienione środki znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U.z 2020r. poz. 299).3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.1 ppkt.2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.UWAGA: gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu Wykonawca może załączyć kopię przelewu.4. Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 98 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesje, zezwolenia lub licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; np. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022, poz.2201 ze zm.).3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada w dysponowaniu co najmniej 1 autobusem dla każdej z tras określonych w zamówieniu o liczbie miejsc siedzących co najmniej 65 oraz co najmniej jednym autobusem zastępczym dla wszystkich tras w stosunku do których składana jest oferta o takich samych parametrach.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie w sposób należyty wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na transporcie uczniów do szkół podstawowych i/lub przedszkoli. Wykonana usługa powinna dotyczyć transportu przynajmniej 130 uczniów dla każdego wykazanego zadania, dzieci do szkół lub przedszkoli wraz z przedstawieniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-08-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach