Przetargi.pl
Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 116 w Łodzi

Szkoła Podstawowa Nr 116 im. A. Rżewskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-231 Łódź, ul. Ratajska 2/4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 650 44 40 , fax. 42 650 44 40
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 116 im. A. Rżewskiego w Łodzi
  ul. Ratajska 2/4 2/4
  91-231 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 650 44 40, fax. 42 650 44 40
  REGON: 00022274600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp116.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 116 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 116 w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 116 w Łodzi, ul. Ratajska 2/4 na zajęcia lekcyjne i odwóz po lekcjach do domów około 110 dzieci. 3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : - dowóz około 110 uczniów do SP 116 w Łodzi codziennie ( dni robocze) lub soboty ( jako dni odpracowane) na około godz. 7:50 i odwiezienie o godz. 14:30 w poniedziałki, srody, piatki oraz o godz. 15.30 we wtorki i czwartki, na trasie wzdłuż ulic: a.I trasa -Ratajska ( spod szkoły), Szczecińska, Sokołowska , Drozdowa, Kąkolowa, Zimna Woda, Aleksandrowska,Szczecińska,Ratajska- ok. 45 dzieci b.II trasa -Ratajska, Szczecińska , Aleksandrowska, Romanowska aż docelowo do osiedla Zielony Romanów w Łodzi-ok. 65 dzieci .Dowóz odbywa się po drodze częściowo nieutwardzonej i miejscami wąskiej. 4. Zamawiający zastrzega sobie zmianę trasy ( przy takiej samej lub zbliżonej ilości kilometrów) lub godzin dowozu lub dowozu dzieci , jeśli wynika taka potrzeba z organizacji szkoły, po uprzednich ustaleniach między Wykonawcą zamówienia a Dyrektorem szkoły ( Zamawiającym). 5. Dopuszcza się zmianę przystanku początkowego i końcowego. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób oraz za stan techniczny pojazdów oraz dowóz zastępczy w razie awarii własnych pojazdów. 7.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykorzystaniem pojazdów, w szczególności: ubezpieczenia OC, NW, przeglądów okresowych, bieżących napraw, obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych, paliwa, dbania o ogólny stan techniczny pojazdów, utrzymania karoserii i wnętrza pojazdów w czystości oraz dowóz zastępczy w razie awarii własnych pojazdów. 8. Zamawiający zapewnia opiekę na trasach przewozu. 9. Długość poszczególnych tras nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy tzn. spod budynku SP Nr 116 przy ul. Ratajskiej 2/4 w Łodzi . 10. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 80 000 tyś zł obejmującej okres realizacji zamówienia . W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 630000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp116.edupage.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach