Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Wadowice wraz z opieką do szkół

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, Ul. Emilii i Karola Wojtyłów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 823 23 41 , fax. 33 823 23 41
 • Data zamieszczenia: 2020-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach
  Ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 33 823 23 41, fax. 33 823 23 41
  REGON: 35652533300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Wadowice wraz z opieką do szkół
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020 z terenu Gminy Wadowice, na niżej wymienionych trasach, przy czym każda z tras stanowi oddzielną część przedmiotu zamówienia: I. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Broniewskiego 1 – 4 uczniów + 1 opiekun; II. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 - 1 uczeń , Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie, os. Sportowe 28 oraz Hotel Felix ul. Złotej Jesieni 15 B Kraków – 1 uczeń + 1 opiekun; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca: posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., 58 z późn. zm.),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach