Przetargi.pl
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu do przedszkoli/szkół specjalnych/ośrodków szkolno - wychowawczych na terenie Krakowa, Radwanowic i Skawiny w okresie od dnia 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.”

Gmina Liszki ogłasza przetarg

 • Adres: 32-060 Liszki,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 280-62-34 , fax. 12 280-62-52
 • Data zamieszczenia: 2020-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Liszki
  32-060 Liszki, woj. małopolskie
  tel. 12 280-62-34, fax. 12 280-62-52
  REGON: 54319500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liszki.pl - zakładka BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu do przedszkoli/szkół specjalnych/ośrodków szkolno - wychowawczych na terenie Krakowa, Radwanowic i Skawiny w okresie od dnia 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Liszki wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych na terenie Krakowa, Skawiny i Radwanowic w okresie od dnia 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.” codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii na następujących trasach: 1.Kaszów Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Ofiar Pacyfikacji, 32-064 Radwanowice 107, ilość osób: 2 (w tym 1 dziecko z rozrusznikiem serca); 2. Jeziorzany Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Ofiar Pacyfikacji, 32-064 Radwanowice 107, ilość osób:1; 3. Rączna Społeczna Szkoła Podstawowa "Zipi Inkluzja", ul. Sikorskiego 13, 32-050 Skawina, ilość osób: 1; 4.Piekary Specjany Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie, Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina, ilość osób:1 (astma); 5.Cholerzyn Specjany Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie, Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina, ilość osób:1; 6.Rączna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 30 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Józefa Szujskiego 2, 31-123 Kraków, ilość osób:1; 7.Mników Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, Praska 64, 33-322 Kraków, ilość osób:1; 8.Liszki Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, Praska 64, 33-322 Kraków, ilośc osób:1(wózek inwalidzki); 9.Piekary Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Uczeń”, Miłkowskiego 9, 30-150 Kraków, ilość osób: 1; 10.Kryspinów Zespół Szkół Specjalnych nr 11, Dobczycka 20, 30-620 Kraków, ilość osób: 1 (balkonik); 11.Rączna Zespół Szkół Specjalnych nr 11, Dobczycka 20, 30-620 Kraków, ilość osób:1; 12.Budzyń Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28, 31-966 Kraków, ilośc osób:1; 13.Kryspinów Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących, Tyniecka 6, 30-319 Kraków, ilośc osób :1 14.Cholerzyn Specjalistyczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu, Szopkarzy 8, 31-228 Kraków, ilość osób:1; 15. Cholerzyn Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla dzieci z afazją, Millana 15, 30-610 Kraków, ilość osób: 1; 16. Kryspinów Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla dzieci z afazją, Millana 15, 30-610 Kraków (przedszkole), ilość osób: 1; 17 Rączna Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, Spadochroniarzy 1, 31-455 Kraków, ilość osób:1; Trasa dowozu 18 uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół specjalnych/ośrodków szkolno – wychowawczych obejmować będzie codziennie (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii) około 236 km przez 188 dni w roku szkolnym 2020/2021 tj. w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. 2. Usługi transportowe świadczone będą co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, sprawnymi technicznie, wyposażonymi w działający środek łączności (telefon komórkowy), dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów, spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) wymogi sanitarne i estetyczne, posiadającymi ogrzewanie i klimatyzację oraz aktualny wpis w dowodzie rejestracyjnym o przeznaczeniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych i oznakowanymi właściwie do charakteru przewozów. W przypadku przewozu uczniów niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, pojazd musi być wyposażony w windę - podnośnik oraz odpowiednie pasy mocujące wózek i dziecko na wózku. W okresach zimowych pojazd przewożący uczniów musi być ogrzewany, a na stopniach wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. W okresach letnich, gdy temperatura otoczenia przekroczy 25°C kierowca zobowiązany jest do uruchomienia w pojeździe klimatyzacji; 3. Pojazd powinien być oznaczony: 1) tablicami „przewóz osób niepełnosprawnych” umieszczonymi wewnątrz pojazdu przy przedniej i tylnej szybie, 2) żółtymi tablicami „uwaga przewóz dzieci”, umieszczonymi z przodu i tyłu samochodu po lewej stronie oraz wyposażony w: 3) pasy bezpieczeństwa biodrowo- barkowe, 4) system łączności (telefon komórkowy). 4. Uczniowie i opiekun powinni mieć w pojeździe zapewnione miejsca siedzące; 5. Obsługę pojazdu stanowił będzie kierowca, posiadający wymagane uprawnienia oraz opiekun zobowiązany do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami, posiadający kurs udzielania pierwszej pomocy; 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniego standardu świadczonych usług i dołożenia szczególnej staranności podczas wykonywania usługi, biorąc pod uwagę, że przedmiotem umowy jest przewóz uczniów niepełnosprawnych; 7. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów do przewożenia uczniów od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz kierowcę, opiekuna oraz pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); 8. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i przewozić będzie w pojeździe wszelkie środki konieczne do udzielenia uczniom pierwszej pomocy; 9. Wykonawca wraz z rodzicami i zamawiającym ustali przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 optymalną trasę dowozu uczniów niepełnosprawnych, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania ucznia w podróży, z uwzględnieniem, że uczeń powinien być dowieziony do przedszkola/szkoły/ośrodka szkolno – wychowawczego w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez niego o czasie zajęć lekcyjnych i zabieranie ucznia po ich zakończeniu bez zbędnego oczekiwania. Harmonogram sporządzony dla każdego pojazdu oddzielnie musi zawierać szczegółowy opis trasy wraz z liczbą kilometrów, punktami odbioru uczniów/punktami przekazania uczniów pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych oraz telefonami komórkowymi do kierowcy i opiekuna. Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 przedstawi do akceptacji zamawiającemu szczegółowy harmonogram dowozu, o którym mowa powyżej. 10. Wykonawca nie może przewozić osób trzecich w pojazdach, którymi świadczona jest usługa dowozu dzieci do przedszkoli/szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych. 11. Dowóz uczniów w ramach zamówienia na trasie: punkt odbioru ucznia – przedszkole/szkoła specjalna/ośrodek szkolno – wychowawczy – punkt przekazania ucznia pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych winien odbywać się jednym i tym samym środkiem transportu; 12. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i terminowego podstawiania pojazdu w wyznaczonych punktach odbioru dzieci. Godziny odbioru uczniów z domu, przywozu do placówki, a także powrotu ucznia do domu winny być stałe przez cały okres obowiązywania umowy (zgodne z harmonogramem dowozu zaakceptowanym przez Zamawiającego przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021). Zamawiający dopuszcza zmiany tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od wykonawcy. O każdej zmianie harmonogramu dowozu wykonawca powiadomi rodzica/opiekuna prawnego ucznia, nauczyciela lub osobę upoważnioną do odbioru ucznia, a zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni przed planowaną zmianą; 13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość usług w okresie obowiązywania umowy i wykonywać je pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych; 14. Wykonawca musi zapewnić dzieciom niepełnosprawnym bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania kierowcy i opiekuna w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych; 15. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób, tj. aktualnie obowiązujące zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub, jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą samochodem osobowym lub pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.); 16. Każda zmiana pojazdu na inny niż wskazany w ofercie musi być uzgodniona z zamawiającym i przez niego zaakceptowana. O zmianie należy powiadomić zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni przed planowaną zmianą. Nie dopuszcza się zmiany pojazdu na taki, który posiada niższe parametry niż pojazdy wyszczególnione przez wykonawcę w ofercie. 17. Przedmiot umowy nie może być powierzony podwykonawcom. 18. Kierowca i opiekun - kwalifikacje i obowiązki: 1) Kierowca a) Każdy kierowca oddelegowany przez Wykonawcę do realizacji usługi dowozu uczniów do przedszkoli/szkół specjalnych/ośrodków szkolno – wychowawczych winien dysponować aktualnym prawem jazdy zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. b) Kierowca nie może jednocześnie sprawować funkcji opiekuna dowożonych uczniów. 2) Opiekun a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełnoletniego opiekuna posiadającego przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, który otrzyma pisemne upoważnienie od Wykonawcy do pełnienia opieki nad grupą dzieci niepełnosprawnych (szczególnie do ich odbierania od rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli). b) Do obowiązków opiekuna będzie należało: • odbieranie uczniów od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po odwiezieniu na zajęcia przekazywanie uczniów pod opiekę nauczyciela (na podstawie upoważnienia Wykonawcy), • po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał uczniów od nauczycieli z przedszkola, szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno - wychowawczego i po odwiezieniu pod dom przekazywał pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych przez nich osób. Nie dopuszcza się przekazywania ucznia w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nieupoważnionym lub pozostawienia ucznia bez opieki, • szczególna dbałość o dobro uczniów przy wsiadaniu do pojazdu, wysiadaniu z niego oraz podczas przejazdu (szczególnie w okresie zimowym), • udzielenie uczniom niepełnosprawnym pierwszej pomocy w ramach posiadanych kwalifikacji tj. kursu pierwszej pomocy, • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych, wykonawcą oraz zamawiającym w sprawach dotyczących zmian w organizacji przewozów, • w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu przewozu dzieci niezwłoczne poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych, dyrektora odpowiedniej placówki oświatowej, wykonawcę oraz zamawiającego. 19. Ze względu na poczucie stabilności i bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych opiekę nad nimi powinna sprawować przez cały okres wykonywania usługi ta sama osoba (wskazana w załączniku nr 5 do SIWZ). Niedopuszczalne są przypadkowe i częste zmiany osoby pełniącej funkcję opiekuna. Personalnej zmiany opiekuna można dokonać w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, wykonawca zatrudni inną osobę spełniającą kryteria. Zamawiający zostanie poinformowany o ww. zmianie na piśmie w terminie 3 dni przed wprowadzeniem zmiany. 20. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: bezpośrednie, wykonywanie usługi: osoby kierujące pojazdami oraz osoby sprawujące opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi. 1) Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie - to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania. 2) Jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego – to wymóg zamawiającego nie będzie miał zastosowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego w niniejszym postępowaniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają odpowiednie zezwolenia, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną przed dniem 15 sierpnia 2013 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze. zm.) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane po dniu 15 sierpnia 2013 r. na podstawie i na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym Dyrektywę Rady 96/26/WE.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Uzupełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1do SIWZ); 2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach