Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ZEMBRZYCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach ogłasza przetarg

 • Adres: 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 874 67 32, , fax. 33 8770700
 • Data zamieszczenia: 2020-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach
  Zembrzyce 540
  34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie
  tel. 33 874 67 32, , fax. 33 8770700
  REGON: 35689176000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ZEMBRZYCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych w terenu Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2020/2021 do szkół i placówek oświatowych. Ilość uczniów: 13. Wg. stanu na dzień ogłaszania niniejszego postępowania nie jest wymagany środek transportu dostosowany do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich. Pozostałe szczegóły w siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia, tzn.: - Posiada odpowiednie zezwolenie lub licencję potwierdzające możliwość przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt. 4 Pzp Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach