Przetargi.pl
Dowóz uczniów (dzieci) niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami w czasie przewozu, z terenu Gminy Karczew do Placówek Oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

Gmina Karczew ogłasza przetarg

 • Adres: 05480 Karczew, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7806516, 780 76 41, , fax. 227 806 536
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karczew
  ul. Warszawska 28
  05480 Karczew, woj. mazowieckie
  tel. 22 7806516, 780 76 41, , fax. 227 806 536
  REGON: 1326922600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.karczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów (dzieci) niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami w czasie przewozu, z terenu Gminy Karczew do Placówek Oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie usługi dowozu uczniów (dzieci) niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew wraz z opieką nad uczniami w czasie przewozu (z miejsca zamieszkania do szkół i odwozu do miejsca zamieszkania) do i z niżej wymienionych Placówek Oświatowych: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej 17/19,05-400 Otwock; 2) Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Batalionu „Zośka” w Otwocku – Mlądz, ul. Majowa 267, 05- 400 Otwock, 3) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów; 4) Szkoły Podstawowej Nr 216 z Oddziałami Integracyjnymi „Klonowego Liścia” w Warszawie, ul. Wolna 36/38; 5) Szkoły Podstawowej Nr 5 z oddziałami Integracyjnymi, ul. Słowackiego 66, 05-402 Otwock; 6) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku, ul. Literacka 8, 05-400 Otwock; 7) Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Laudame” w Otwocku, ul. Radosna 2b, 05-400 Otwock; w roku szkolnym 2017/2018. Dowóz dzieci (uczniów) niepełnosprawnych odbywał się będzie we wszystkie dni nauki w szkołach liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i dni dodatkowo wolnych od nauki w szkole. W okresie realizacji niniejszego zamówienia przewiduje się 186 dni roboczych. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia w tym m. in.; opis tras, godzin przewozu, ilości uczniów (dzieci) niepełnosprawnych na poszczególnych trasach, znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 25 SIWZ. Wyżej wymieniona dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100).Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 30 dni włącznie z dniem składania ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję uprawniającą do przewozu osób, wymaganą przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://www.bip.karczew.pl), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach