Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Witkowicach w okresie styczeń-czerwiec 2016

Zespół Szkół w Witkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-270 Witkowice, ul. Częstochowska 22
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3289201 , fax. 34 3289201
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Witkowicach
  ul. Częstochowska 22 22
  42-270 Witkowice, woj. śląskie
  tel. 34 3289201, fax. 34 3289201
  REGON: 15206890000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Witkowicach w okresie styczeń-czerwiec 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci z miejscowości Chorzenice, Michałów Rudnicki, Nieznanice i Zdrowa do Zespołu Szkół w Witkowicach w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku. Przewóz winien odbywać się według harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem Zespołu Szkół w Witkowicach ustalanego w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z organizacją roku szkolnego. Dowóz dzieci ma odbywać się na trasach: Trasa nr 1: Zespół Szkół w Witkowicach - Zdrowa (parking przed OSP Zdrowa) - Nieznanice - Zespół Szkół w Witkowicach, W okresie od 4.01.2016r. do 31.03.2016r.: w ciągu jednego dnia przewidywane są 4 kursy: dwa poranne przywozowe i dwa popołudniowe odwozowe.* W okresie od 1.04.2015r. do dnia 24.06.2016r.: w ciągu jednego dnia przewidywane są 3 kursy: jeden poranny przywozowy i dwa popołudniowe odwozowe.* * - kwiecień - czerwiec: poranny przywóz uczniów z miejscowości Zdrowa (wszyscy uczniowie) i Nieznanice (uczniowie edukacji wczesnoszkolnej) oraz odwóz uczniów z miejscowości Zdrowa (wszyscy uczniowie) i Nieznanice (wszyscy uczniowie), natomiast styczeń - marzec: poranne dowozy i odwozy uczniów z miejscowości Zdrowa (wszyscy uczniowie) i Nieznanice (wszyscy uczniowie). Trasa nr 2: Zespół Szkół w Witkowicach - Chorzenice (ul.Główna) - Chorzenice (ul.Nowa) - Michałów Rudnicki - Chorzenice (Mostki) - Zespół Szkół w Witkowicach. W ciągu jednego dnia przewidywane są 3 kursy: poranny przywozowy i dwa popołudniowe odwozowe. Środek transportu niezbędny do wykonania usługi - pojazd posiadający co najmniej 58 miejsc siedzących. Maksymalna przewidywana liczba punktów zatrzymania (poza postojem przy szkole): Na trasie nr 1 - 7 Na trasie nr 2 - 9 W przypadku gdy w związku z organizacją pracy szkoły nie będzie koniecznym wykonywanie któregokolwiek kursu, Wykonawca nie będzie dokonywał obciążenia na Fakturze VAT za taki niezrealizowany przejazd. Informację o braku kursu Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy na co najmniej 48 godzin przed jego planowaną realizacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojazdu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klomnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach