Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Garnku w okresie styczeń-czerwiec 2016

Szkoła Podstawowa w Garnku ogłasza przetarg

 • Adres: 42-270 Garnek, ul. Szkolna 18
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3281649
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa w Garnku
  ul. Szkolna 18 18
  42-270 Garnek, woj. śląskie
  tel. 034 3281649
  REGON: 00120496300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Garnku w okresie styczeń-czerwiec 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci z miejscowości Rzeki Wielkie, Rzeki Małe, Karczewice, Chmielarze, Piaski, Kajetanowice i Kuźnica do Zespołu Szkół w Garnku w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku. Przewóz winien odbywać się według harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem Zespołu Szkół w Garnku ustalanego w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z organizacją roku szkolnego. Dowóz dzieci ma odbywać się na trasach: Trasa nr 1: Zespół Szkół w Garnku - Garnek (ul.Nowa) - Chmielarze - Rzeki Wielkie (przedszkole) - Rzeki Małe - Zespół Szkół w Garnku. W ciągu dnia jeden kurs przywozowy poranny. Trasa nr 2: Zespół Szkół w Garnku - Karczewice (ul.Polna) - Karczewice (centrum) - Zespół Szkół w Garnku. W ciągu dnia jeden kurs przywozowy poranny. Trasa nr 3: Zespół Szkół w Garnku - Kuźnica - Piaski (skrzyżowanie ul. Gidelskiej i Łąkowej) - Piaski (ul.Wschodnia) - Kajetanowice - Zespół Szkół w Garnku. W ciągu dnia jeden kurs przywozowy poranny i dwa kursy odwozowe. Trasa nr 4: Zespół Szkół w Garnku - Garnek (ul.Nowa) - Chmielarze - Rzeki Wielkie (przedszkole) - Rzeki Małe - Karczewice (centrum) - Karczewice (ul.Polna) - Zespół Szkół w Garnku. W ciągu dnia dwa kursy odwozowe. Środek transportu niezbędny do wykonania usługi - pojazd przystosowany do przewozu co najmniej 55 osób (55 miejsc siedzących). Maksymalna przewidywana liczba przystanków (poza postojem przy szkole): Na trasie nr 1 - 8 Na trasie nr 2 - 4 Na trasie nr 3 - 7 Na trasie nr 4 - 10 W przypadku gdy w związku z organizacją pracy szkoły nie będzie koniecznym wykonywanie któregokolwiek kursu, Wykonawca nie będzie dokonywał obciążenia na Fakturze VAT za taki niezrealizowany przejazd. Informację o braku kursu Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy na co najmniej 48 godzin przed jego planowaną realizacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojazdu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klomnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach