Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rdzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019-2020

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2676440, 2677178
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
  ul. Parkowa 2
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 2676440, 2677178
  REGON: 52916600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rdzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na II części. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów Szkoły Podstawowej w Rdzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019 – 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla każdej części: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada aktualną na dzień złożenia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach