Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Teresin

Gmina Teresin ogłasza przetarg

 • Adres: 96-515 Teresin, ul. Zielona 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8613815 , fax. 046 8613815
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Teresin
  ul. Zielona 20 20
  96-515 Teresin, woj. mazowieckie
  tel. 046 8613815, fax. 046 8613815
  REGON: 75014853200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.teresin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Teresin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie autobusami uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Teresin według następującego porządku: 1.Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej (SP) w Paprotni: a) dowóz uczniów rano do szkoły: Trasa I: SP Paprotnia - Seroki Parcel - Lisice - Seroki Wieś - SP Paprotnia Długość trasy: 9,8 km Trasa II: SP Paprotnia - Maszna - Pawłowice - Seroki Wieś - Paprotnia - Topołowa - SP Paprotnia Długość trasy: 14 km b) odwóz uczniów po zajęciach do domu: Trasa I: SP Paprotnia - Maszna - Pawłowice - Seroki Wieś - Seroki Parcel - Lisice - Seroki Wieś - SP Paprotnia Długość trasy: 13,7 km Trasa II: SP Paprotnia - Maszna - Pawłowice - Seroki Wieś - Seroki Parcel - Lisice - Seroki Wieś - Paprotnia - Topołowa -SP Paprotnia Długość trasy: 18,4 km Uwaga! Wymagany autobus o liczbie miejsc siedzących minimum 39 Całkowita dzienna długość tras: 55,9 km Do realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Paprotni konieczne jest zapewnienie przez Wykonawcę 1 autokaru wyposażonego w minimum 39 miejsc siedzących. 2.Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej (SP) oraz Gimnazjum (G) w Szymanowie: a)dowóz uczniów rano do szkoły - do Gimnazjum i do Szkoły Podstawowej: Trasa I: G Szymanów - Kawęczyn - Mikołajew - Budki Piaseckie - Dębówka - Kolonia Kawęcka - SP Szymanów - G Szymanów Długość trasy: 15,5 km Trasa II: SP Szymanów - G Szymanów - Elżbietów - Kawęczyn - Skotniki - Strugi - Aleksandrów - Maurycew - Skrzelew - Pawłówek - G Szymanów - SP Szymanów Długość trasy: 25,5 km b). odwóz uczniów po zajęciach do domu: Trasa I: G Szymanów - Kawęczyn - Mikołajew - Budki Piaseckie - Dębówka, Kolonia Kawęcka - SP Szymanów - G Szymanów Długość trasy: 15,5 km Trasa II: SP Szymanów - G Szymanów - Elżbietów - Kawęczyn - Skotniki - Strugi - Aleksandrów - Maurycew - Skrzelew - Pawłówek - G Szymanów - SP Szymanów Długość trasy: 25,5 km Trasa III: SP Szymanów - G Szymanów - Elżbietów - Kolonia Kawęcka - Dębówka - Budki Piaseckie - Mikołajew - Kawęczyn - Skotniki - Strugi - Aleksandrów - Maurycew - Skrzelew - Pawłówek - G Szymanów - SP Szymanów Długość trasy: 34,8 km Uwaga! Wymagany autobus o liczbie miejsc siedzących minimum 50 Całkowita dzienna długość tras: 116,8 km Do realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Szymanowie konieczne jest zapewnienie przez Wykonawcę jednego autokaru o pojemności minimum 50 miejsc siedzących. 3. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej (SP) oraz Gimnazjum (G) w Teresinie: a). dowóz uczniów rano do Gimnazjum oraz do Szkoły Podstawowej w Teresinie: Trasa I: G/SP Teresin - Paprotnia - Maszna - Pawłowice - Seroki Wieś - Paprotnia - G/SP Teresin Długość trasy: 13,2 km Trasa IIa (miesiące wrzesień, październik, kwiecień, maj, czerwiec): G/SP Teresin - Seroki Parcel (pałac) - G/SP Teresin Długość trasy: 11,4 km Trasa IIb ( miesiące listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec): G/SP Teresin - Seroki Parcel ul.Jesionowa - Seroki Parcel ul.Wiosenna - G/SP Teresin Długość trasy: 14,4 km Trasa III: G/SP Teresin - Paprotnia - Seroki Parcel - Ludwików - Seroki Parcel - Lisice - Paprotnia - G/SP Teresin Długość trasy: 17,8 km Trasa IV: G/SP Teresin - Teresin (bloki RSP) - G/SP Teresin Długość trasy: 4,2 km Trasa V: G/SP Teresin - Nowe Gnatowice - Nowe Paski - Stare Paski - Topołowa - Gaj - G/SP Teresin Długość trasy: 18 km Trasa VI: G/SP Teresin - Nowe Gnatowice - Stare Paski - Topołowa - G/SP Teresin Długość trasy: 10,9 km b). odwóz uczniów po zajęciach do domu: Trasa I: G/SP Teresin - Paprotnia - Maszna - Pawłowice - Seroki Wieś - Paprotnia - G/SP Teresin Długość trasy: 13,2 km 2 razy Trasa III: G/SP Teresin - Paprotnia - Seroki Parcel - Ludwików - Seroki Parcel - Lisice - Paprotnia - G/SP Teresin Długość trasy: 2 x 17,8 km = 35,6 km 2 razy Trasa V: G/SP Teresin - Nowe Gnatowice - Nowe Paski - Stare Paski - Topołowa - Gaj - G/SP Teresin Długość trasy: 2 x 18 km = 36,0 km Trasa VI: G/SP Teresin - Nowe Gnatowice - Nowe Paski - Stare Paski - Topołowa - Teresin - G/SP Teresin Długość trasy: 13,2 km Trasa VII: G/SP Teresin - Paprotnia - Maszna - Pawłowice - Seroki Wieś - Seroki Parcel - Ludwików - Lisice - Paprotnia - Nowe Gnatowice - Stare Paski - Topołowa - G/Sp Teresin Długość trasy: 28,1 km Całkowita dzienna długość tras: wariant a 201,6 km - wariant b 204,6 km - średnio 203,1km w okresie obowiązywania umowy. Do realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Teresinie konieczne jest zapewnienie przez Wykonawcę czterech autobusów - 2 autobusy o liczbie miejsc siedzących minimum 39, 2 autobusy o liczbie miejsc siedzących minimum 50. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, na zasadach określonych w rozdziale 8 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.teresin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach