Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2019/2020

Samorządowe Centrum Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 28-366 Małogoszcz, Jaszowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (41)3855226, (41)3855226 , fax. (41)3855226
 • Data zamieszczenia: 2019-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowe Centrum Oświaty
  Jaszowskiego 3A
  28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
  tel. (41)3855226, (41)3855226, fax. (41)3855226
  REGON: 36608437000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli na trasie: miejsce zamieszkania- szkoła-miejsce zamieszkania, na terenie gminy Małogoszcz w roku szkolnym 2019/2020. Zamówienie zostało podzielone na cztery części: Część zamówienia nr 1 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Małogoszczu i Przedszkola Publicznego w Małogoszczu •Bocheniec /Nowa Wieś, Bocheniec, Dołki /- ilość uczniów - 35 •Mieronice /szkoła/ - ilość uczniów - 41 •Leśnica / szkoła/ - ilość uczniów - 42 •Zakrucze /wiata przystankowa/ - ilość uczniów - 16 •Wrzosówka / Stacja Kolejowa, ul. Warszawska bl.108- ilość uczniów - 18 •Złotniki-Lipnica- Karsznice-ilość uczniów - 7 •Żarczyce Małe- 3 uczniów, Cieśle -2 uczniów, Ludwinów -1 uczeń Szacunkowa miesięczna ilość km dla części nr 1 – ok.4300 km. Część zamówienia nr 2 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Złotnikach. •Lipnica - ilość uczniów - 26 •Mniszek, Mniszek blok, przez Lipnicę - ilość uczniów - 23 • Wygnanów / środek wsi/ - ilość uczniów - 42 •Mieronice, Żarczyce Duże i Żarczyce Małe , ilość uczniów - 5 • Złotniki /Kolonie/ - ilość uczniów - 5 Złotniki /Hektary / - ilość uczniów - 9 Złotniki Pręty - ilość uczniów - 3 Szacunkowa miesięczna ilość km dla części nr 2 – 3500 km Część zamówienia nr 3 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kozłowie i Przedszkola Publicznego w Kozłowie Lasochów i Wiśnicz – ilość uczniów - 36 •Ludwinów /przystanek autobusowy/ - ilość uczniów - 46 Kozłów Górajek -ilość uczniów - 6 Henryków , Błonie - 20 Szacunkowa miesięczna ilość km dla części nr 3- 3100 km. Część zamówienia nr 4 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rembieszycach i oddziału przedszkolnego w Rembieszycach •Karsznice /środek wsi/ - ilość uczniów - 59 •Wola Tesserowa - ilość uczniów - 52 Szacunkowa miesięczna ilość km dla części nr 4- 2400 km. Podana ilość kilometrów jest ilością szacunkową służącą do prawidłowego opracowania oferty. Dodatkowe przewozy stosownie do potrzeb Zamawiającego polegające na przewozie dzieci i młodzieży w związku z organizowaniem dodatkowych zajęć i wycieczek, wyjazdów na wydarzenia kulturalne, w tym organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w dni wolne ustawowo od pracy w okresie obowiązywania umowy na terenie całego kraju. Dodatkowe przewozy będą realizowane w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. Przewozy będą wykonywane na podstawie jednostkowych zleceń autobusami lub busami. Jednostkowe zlecenia będą określać ilość osób do przewozu i datę wyjazdu. Zlecenia następują w formie pisemnej. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przez zastosowanie stawki za 1 km wskazanej w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości; Część zamówienia nr 1 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Małogoszczu i Przedszkola Publicznego w Małogoszczu – 3.000,00 zł Część zamówienia nr 2 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Złotnikach i Przedszkola Publicznego w Złotnikach – 3.000,00 zł Część zamówienia nr 3 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kozłowie i Przedszkola Publicznego w Kozłowie – 2.000,00 zł Część zamówienia nr 4 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rembieszycach i oddziału przedszkolnego w Rembieszycach – 2.000,00 zł 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank B.S. Kielce O/Małogoszcz nr 44 8493 0004 0100 0600 0136 0018 z dopiskiem „Wadium do zadania nr.. na dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli w gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2019/2020” 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a.wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b.wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego d.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -aktualną koncesję, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. wykaz wykonanych lub wykonywanych usług przewozu osób w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane z należytą starannością zał. nr 6 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał usługę lub usługi związane z przewozem osób o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, dotyczy oferty składanej na jedną część. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część, wykazuje wartość wykonanych usług proporcjonalnie do składanej ilości części. Do każdej pozycji z wykazu należy przedłożyć dokument, że usługa została wykonana należycie. Z załączonych dokumentów jednoznacznie winno wynikać, że przewoźnik świadczy usługi w zakresie przewozu osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach