Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY DOBRA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wójt Gminy Dobra ogłasza przetarg

 • Adres: 34-642 Dobra, Dobra
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 330 020 , fax. 18 3330020 wew. 200
 • Data zamieszczenia: 2020-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Dobra
  Dobra 233
  34-642 Dobra, woj. małopolskie
  tel. 183 330 020, fax. 18 3330020 wew. 200
  REGON: 49189218500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadobra.pl, http://bip.malopolska.pl/ugdobra

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY DOBRA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej i Gminnego Przedszkola Nr 1 w Dobrej, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wilczycach, Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej oraz dowóz ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej w Gminie Dobra w roku szkolnym 2020/2021. Przewiduje się liczbę uczniów objętych dowozem w ilości ok. 129. Zamówienie przewiduje przewóz uczniów (dowóz do szkół i odwóz ze szkół) w okresie wykonywania zlecenia w dni nauki szkolnej zgodnie z harmonogramem. Organizacja roku szkolnego jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603 z późn. zm.). a. Przed złożeniem oferty przewoźnik zobowiązany jest sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach. b. Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia i ważne badania lekarskie. Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób. c. Wymaga się aby przewozy odbywały się w ramach przewozu zamkniętego, obejmującego tylko uczniów i opiekuna. d. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, etc. e. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić opiekuna uczniów w czasie przewozów, zatrudniając opiekuna posiadającego ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Opiekun pojazdu ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do pojazdu do chwili przekazania ich szkole/przedszkolu/ośrodkowi oraz od chwili odebrania ich ze szkoły/przedszkola/ośrodka do chwili opuszczenia pojazdu przez ucznia na przystanku w swoim miejscu zamieszkania. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do pojazdu oraz powracających do domu po przywozie do swojego miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie. Opiekun pojazdu zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia na przystanek. Opiekun zobowiązany jest każdorazowo wysiąść na przystanku i zabronić dzieciom przechodzenia przez jezdnię przed lub za autobusem. W razie potrzeby opiekun przeprowadza dzieci w bezpiecznym miejscu na drugą stronę jezdni. W czasie pobytu na drodze opiekun musi być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun pojazdu informuje dyrektorów szkół/ośrodka. Szkoła/przedszkole/ośrodek ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów. Kierowca nie może być opiekunem. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna. f. Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni pojazd odpowiedni do liczby przewożonych uczniów i ich opiekunów wraz z kierowcą, zapewniając miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób (liczba miejsc siedzących musi odpowiadać liczbie przewożonych uczniów i ich opiekunów na poszczególnym kierunku – zadaniu częściowym). g. W roku szkolnym 2020/2021 tj. 1 września 2020 r. - 25 czerwca 2021 r. liczba dni zajęć szkolnych wynosi 188. h. Szczegółowy wykaz kierunków, tras, liczby przewożonych uczniów oraz ilości kilometrów stanowi załączony do specyfikacji „Wykaz kierunków i tras”. i. Godziny rozpoczęcia/ zakończenia zajęć mogą ulec zmianie. Godziny dowozu/odwozu należy uzgadniać z Dyrektorami Szkół/Ośrodka oraz rodzicami uczniów i ustalić optymalny rozkład jazdy mając na uwadze jak najkrótszy możliwy czas przebywania ucznia w szkole przed i po zajęciach. j. Kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami będzie podany przewoźnikowi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Posiadają aktualne uprawnienie/zezwolenie/licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydanego na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty – załącznik nr 1 do Siwz, Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ): o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 8 do SIWZ – przykładowy wzór). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadków podmiotów polegających na zasobach podmiotów trzecich kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej poprawności. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 2. Wykonawca może polegać na zasobach podmiotów trzecich Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 1 powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe odpowiednio innych podmiotów lub własne. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu (Załączniku nr 7 do Siwz) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Niedopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.” Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy). Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być aktualne na dzień składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadków podmiotów polegających na zasobach podmiotów trzecich kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej poprawności. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli w określonym w terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone przez Zamawiającego nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do Siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach