Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RADŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Urząd Miejski w Radłowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-130 Radłów, ul. Kolejowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 782 044 , fax. 146 782 818
 • Data zamieszczenia: 2020-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Radłowie
  ul. Kolejowa 7
  33-130 Radłów, woj. małopolskie
  tel. 146 782 044, fax. 146 782 818
  REGON: 54565600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RADŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Radłów w roku szkolnym 2020/2021. 2. Pod pojęciem dowóz uczniów rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewnieni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w szczególności zgodnie z obowiązującymi wytycznymi służb sanitarnych, w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii covid-19. 3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi realizacja dowozu dzieci do szkół na następujących trasach: Trasa I - Radłów- Glów - Sanoka- Siedlec– Radłów- 33 km Trasa II - Radłów- Brzeźnica– Radłów– 18 km Trasa III - Zabawa- Wał Ruda (Bór, Śmietana)- Zabawa- 33 km Trasa IV - Zabawa- Marcinkowice– Zabawa -34 km Trasa V - Wola Radłowska- Wał Ruda (Bór, Śmietana)- Wola Radłowska- 25 km Wykonawca określi w formularzu ofertowym ryczałtową cenę brutto za 1 km wykonania dowozu oraz całkowitą szacunkową cenę za realizację zamówienia, ustaloną zgodnie ze wzorem wskazanym w Rozdziale XII. SIWZ 4. Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa transportu uczniów były w pełni sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022). 5. Autobusy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi ich aktualne badania techniczne. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW, które Wykonawca udostępni Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Usługa świadczona będzie tymi autobusami, które zostaną wykazane w złożonej ofercie. 6. W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego będącego w dyspozycji wykonawcy, w czasie określonym w Formularzu ofertowym, nie dłuższym jednak niż 60 minut. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów oraz przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów. 8. Usługa będzie świadczona wg ustalonego z Dyrektorami poszczególnych szkół– rozkładu kursów autobusów, który będzie dostosowany do planu zajęć tych placówek. W rozkładzie kursów autobusów, będą ustalone godziny świadczenia usługi dowozu uczniów, punkty zbiórki uczniów. Wykonawca zamówienia otrzyma rozkład kursów autobusów w terminie do dnia 28.08.2020 r. 9. W każdym autobusie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej jednej osoby sprawującej opiekę wychowawczą nad przewożonymi uczniami. 10. Do obowiązku osoby sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami będzie należało: 1) sprawdzanie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu, 2) pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie, 3) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy, 4) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przewozu, 5) zapewnienie bezpiecznego wsiadania, wysiadania z pojazdu, 6) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu. 11. Długość wszystkich tras na których, będą świadczone usługi dowozu w każdy dzień nauki szkolnej będzie wynosiła w sumie 143 km. 12. Dowóz uczniów będzie się odbywał w dni nauki szkolnej dzieci i młodzieży. Zamawiający informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 liczba dni objętych zamówieniem dowozu uczniów wynosi 187 dni. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 17. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 18. Zamawiający zastrzega na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 1 pzp, obowiązek osobistej realizacji przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, jaką jest świadczenie usługi dowozu uczniów. 19. Zamawiający informuje, że wykonawca realizację pozostałych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia może powierzyć podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia takowego, żąda wskazania w Formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie zostało powierzy i podania firm podwykonawców. 20. Wszystkie rozliczenia dokonywane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokonywane będą w PLN. 21. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia na etapie realizacji zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – osób wykonujących czynności w zakresie: a) kierowanie autobusami. 22. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 21 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 23. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 21, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 24. Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, czego konsekwencja będzie zatrzymanie przez Zamawiającego wadium (art. 46 ust. 5 pkt. 1 i 3). Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp. 25. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 22 czynności, w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są: • poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 21, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 21, przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 26. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 21 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 21 czynności. 27. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 28. Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 SIWZ. 29. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub ewentualnych nieścisłości SIWZ po upływie terminu na wniesienie odwołania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 13.08.2020 r. do godz. 800. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: • pieniądzu • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancjach bankowych • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr PPI.271.20.20”. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w Kasie Urzędu Miejskiego w Radłowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takich przypadkach oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów. Kasa Urzędu Miejskiego w Radłowie czynna jest w godzinach pracy Urzędu. OFERTA KTÓRA NIE ZOSTAŁA ZABEZPIECZONA WADIUM W WYMAGANEJ FORMIE LUB NIE ZAWIERA POTWIERDZENIA WNIESIENIA WADIUM ZOSTANIE ODRZUCONA. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 poz. 58). Licencja musi być ważna przez cały okres wykonywania zamówienia tj. od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wymóg posiadania w/w uprawnień dotyczy każdego nich.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz; 2) oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust.1 niniejszej siwz - wzór określony w Załączniku Nr 2 do siwz oraz Nr 3 do siwz; 3) pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany. 4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zastrzeżeniem Rozdziału VIII pkt. 4 i 5 swiz. 5) Informacja nt. RODO sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do siwz. 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów dla Wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3a. (Jeżeli Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów wówczas nie składa takiego zobowiązania). 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art.23 ust.1 pzp): 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust.2 pzp). 2) Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: określenie postępowania którego dotyczy; listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; cel działania; sposób ich działania; sposób odpowiedzialności - zgodnie z art. 141 pzp wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy; wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców; zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia że pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 5-8 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 5-8 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 5-8 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 5. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp (oświadczenie jest składane wyłącznie w stosunku do wykonawców , którzy złożyli oferty w postępowaniu) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 5-7 SIWZ składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 8 SIWZ: a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 7 pkt. 1 i 2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione odpowiednio w terminach określonych w Rozdziale VI ust. 7 pkt. 1 i 2 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach