Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pułtusk w roku szkolnym 2022/2023

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z KLASAMI SPORTOWYMI IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W PUŁTUSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Pułtusk, ul. New Britain 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 692 03 82
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z KLASAMI SPORTOWYMI IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W PUŁTUSKU
  ul. New Britain 1
  06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 23 692 03 82
  REGON: 001133163
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://psp4pultusk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pułtusk w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających przewozie uczniów co najmniej 3 autobusami jednocześnie, w tym co najmniej dwoma autobusami o liczbie miejsc siedzących dla przewożonych uczniów nie mniejszej niż 38, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 r. do/z szkół na terenie Gminy Pułtusk w roku szkolnym 2022/2023 na następujących trasach:1) Pułtusk – Kleszewo – Olszak – Przemiarowo – Głodowo – Gościejewo – Trzciniec (x 4 przystanki) – Zakręt - Białowieża (x 2 przystanki) - Przemiarowo - Olszak – Kleszewo – Pułtusk (SP3) – Pułtusk (SP4) 2) Pułtusk - Kacice – Jeżewo (do skrzyżowania z drogą 619) – Kokoszka – Płocochowo - Lipniki Stare – Pułtusk (SP4)W przypadku zwiększenia liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autobusu o liczbie miejsc siedzących przewożonych osób odpowiadającej wprowadzonej zmianie, o parametrach autobusu nie gorszych niż wskazanych w ofercie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymNie dotyczy2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze zm.) lub wcześniej obowiązujących przepisów.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Nie dotyczy4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczącej Wykonawcy:Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu) lub wykonywaniu (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi przewozu osób przez okres co najmniej 6 miesięcyb) dotyczącej osób:Nie dotyczyc) dotyczącej potencjału technicznego (narzędzi):Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji niniejszego zamówienia następującym narzędziami w celu wykonania zamówienia: co najmniej 3 autobusami jednocześnie, w tym co najmniej dwoma autobusami o liczbie miejsc siedzących dla przewożonych uczniów nie mniejszej niż 38, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 r. posiadającym aktualne badania techniczne oraz ważne ubezpieczenie OC i NW.Pojazd skierowany do realizacji zamówienia nie może być autobusem zbudowanym przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, których markę określa się jako „SAM”. Definicja pojazdu „SAM” określa art. 2 pkt. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 694 ze zm.)2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków, Wykonawcy wykazują łącznie.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach