Przetargi.pl
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Michałowice w roku szkolnym 2023/2024 poprzez zakup biletów miesięcznych od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r.”

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Reguły, woj. mazowieckie
  REGON: 001189376
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Michałowice w roku szkolnym 2023/2024 poprzez zakup biletów miesięcznych od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Przedmiot zamówienia polega na zapewnieniu transportu związanego z realizacją usługi dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Michałowice. Przewóz obejmuje trasę: dom – szkoła – dom, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r.poz.900) 4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez zakup imiennych biletów miesięcznych szkolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).5. Rozliczenie usługi objętej niniejszym postępowaniem następować będzie na podstawie miesięcznej listy uczniów. Listy będą każdorazowo wystawiane w terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który będą obowiązywać.6. Przewozy będą realizowane w dni robocze w ciągu roku szkolnego 2023/2024 z wyjątkiem wakacji, ferii, przerw świątecznych, dni wolnych od zajęć oraz dni w których szkoły będą całkowicie zamknięte z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19). W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przewóz uczniom zgodnie z ustaleniami z osobami reprezentującymi placówki oświatowe objęte niniejszym zamówieniem.7. Niniejszym postępowaniem objęty jest transport (trasa: dom – szkoła – dom) do następujących placówek na terenie Gminy Michałowice:1) Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice;2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów.8. Zamawiający udostępnia dotychczasowy rozkład jazdy obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024 – załącznik nr A oraz mapy tras – załącznik B do SWZ. Szczegółowe harmonogramy dowożenia uczniów objętych zamówieniem będą przedstawiane Wykonawcy w terminie do 21 sierpnia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin kursów wynikających z realnego zapotrzebowania. 9. Zamawiający oświadcza, że w roku szkolnym 2023/2024 transport uczniów do szkół obejmuje 327 uczniów. Liczba dowożonych uczniów w okresie objętym niniejszym zamówieniem może ulec zmianie względem wskazanej powyżej liczby w zależności od liczby uczniów uczęszczających do szkół w danym roku szkolnym. Szczegółowa liczba uczniów dowożonych będzie przedstawiona Wykonawcy w terminie do 21 sierpnia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenie/zwiększenie) liczby dowożonych uczniów do 10% (+/-10%). W związku z czym minimalna liczba uczniów wyniesie 294 a maksymalna nie przekroczy 360.10. Transport uczniów powinien odbywać się pod opieką osób dorosłych, których obecność w pojazdach zapewni Zamawiający. Wykonawca zapewni bezpłatne bilety dla opiekunów.11. W razie awarii autobusu Wykonawca zapewni zastępczy autobus w czasie maksymalnie 60 minut od momentu zgłoszenia awarii ( stanowi kryterium oceny ofert).12. Trasy codziennego dowożenia uczniów do szkół obejmują łącznie 131 km dziennie. Zamawiający przewiduje, że w roku szkolnym 2023/2024 maksymalna ilość dni nauki wyniesie 186 w związku z tym autobusy pokonają maksymalnie trasę ok. 24 500 km.13. Transport powinien być zorganizowany z zachowaniem przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. 180 ze zm.).14. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego kontrolowania trzeźwości kierowców prowadzących autobusy, które przewożą uczniów.15. Transport powinien być świadczony z wykorzystaniem 3 autobusów.16. Autobusy, którymi Wykonawca będzie wykonywał transport muszą posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC oraz muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i utrzymania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. Autobusy muszą być wyposażone w automatycznie otwierane drzwi. W okresie zimowym pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane, na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać śnieg, ani lód. W okresie zimowym Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania. W okresie letnim autobusy muszą być efektywnie klimatyzowane. Przez cały rok w autobusach musi być utrzymywana czystość.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach