Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Długosiodło w roku szkolnym 2022/2023.

Gmina Długosiodło ogłasza przetarg

 • Adres: 07-210 Długosiodło, T. Kościuszki 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 29 64 23 650 , fax. +48 29 74 12 526
 • Data zamieszczenia: 2022-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długosiodło
  T. Kościuszki 2
  07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie
  tel. +48 29 64 23 650, fax. +48 29 74 12 526
  REGON: 550668114
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Długosiodło w roku szkolnym 2022/2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Długosiodło w roku szkolnym 2022/2023.Wykonawca musi określić cenę biletu miesięcznego na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).Liczba dowożonych uczniów: 237. W trakcie obowiązywania umowy liczba dzieci może ulec zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie więcej niż o 10%.Miejsca w autobusach nie wykorzystane przez uczniów mogą zostać zajęte przez inne osoby.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 8 do SWZ. 2) Rozliczenia i płatności zostały określone w SWZ i postanowieniach Umowy. Nie uwzględnienie kosztów określonych w SWZ i postanowieniach Umowy przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.3) Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, dlatego też zaleca się dokonanie, we własnym zakresie i na własny koszt, wizji lokalnej terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenie oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach