Przetargi.pl
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021

Gmina Mielno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-032 Mielno, ul. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 459 830 , fax. 943 459 834
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielno
  ul. Bolesława Chrobrego 10
  76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 459 830, fax. 943 459 834
  REGON: 33092065300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielno.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do placówek oświatowych w latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje trzy odrębne części (trasy), których szczegółowy opis zamieszczono poniżej. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia (trasy). W zależności od części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, odpowiednio stosuje się wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu spełniania tych warunków, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wysokości wadium itp. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów z wyznaczonych przystanków we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie dwóch lat szkolnych, tj. od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.09.2020 do 30.06.2021 (zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego). Liczba uczniów oraz liczba niezbędnych kursów może wzrosnąć lub zmniejszyć się z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zmiana w liczbie osób objętych dowozem w graniach do 20 % nie spowoduje zmiany określonej przez Wykonawcę ceny jednostkowej. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu należy do opiekuna zatrudnianego przez wykonawcę (trasa nr 1 i 3) lub kierowcę (trasa nr 2). Na trasie nr 1 i 3 szczegółowe godziny kursów przewozów uwzględniające godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć w szkołach, wykaz imienny uczniów wsiadających i wysiadających z konkretnego przystanku, zostaną dopracowane z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy tj. do 31 sierpnia na dany rok szkolny. Zajęcia w: 1) Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie rozpoczynają się o godz. 8.00, 2) Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie rozpoczynają się o godz. 8.15, na które uczniów należy dowieźć tak, by na rozpoczęcie zajęć nie oczekiwały dłużej jak 15 minut. Planowane odwozy z poszczególnych szkół (dotyczy trasy nr 1 i 3): 1) Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie i Przedszkole w Mielnie: godz. ok. 14.40: poniedziałek- piątek, godz. ok. 15.30: 3 dni, które zostaną wskazane po ustaleniu planu zajęć 2) Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie: godz. ok. 13.05: poniedziałek- piątek, godz. ok. 14.50: 4 dni, które zostaną wskazane po ustaleniu planu zajęć. Zakres realizacji zamówienia: 1) zabieranie uczniów z wyznaczonych przystanków z tras, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia i przewóz do placówek oświatowych na określoną godzinę i z powrotem, 2) zamawiający dopuszcza możliwość opóźnienia dowozu dzieci z powodu wystąpienia siły wyższej tzn. w przypadku nagłego wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych (np. śnieżyca oraz przypadków, które nie są spowodowane z winy Wykonawcy i nie dało się ich przewidzieć)- w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz właściwego dyrektora szkoły, 3) kurs nie może być odwołany, 4) pojazdy wykorzystywane do wykonywania niniejszej usługi muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz posiadać aktualne badania techniczne, 5) płynność jazdy, tzn. w przypadku awarii pojazdu uruchomienie natychmiast zastępczego, 6) dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdów zapewniający odpowiedni komfort jazdy. Zamawiający wymaga, zgodnie z odpowiednim wzorem umowy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. kierowanie pojazdami wykorzystywanymi do wykonywania zamówienia. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego, tj. posiada aktualne zezwolenie lub licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach