Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych w Gminie Miechów w roku szkolnym 2020/2021

Samorządowy Zespół Edukacji w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 41 383 00 40 , fax. 41 383 23 78
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowy Zespół Edukacji w Miechowie
  ul. Sienkiewicza 25
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 41 383 00 40, fax. 41 383 23 78
  REGON: 35690148600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych w Gminie Miechów w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie i odwozie uczniów szkół podstawowych w Gminie Miechów we wszystkich dniach nauki tj. dniach roboczych z wyłączeniem sobót i innych dni, w których nie odbywają się zajęcia szkolne (tj. przerwy świąteczne, ferie zimowe, wakacje letnie itp.) Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania częściowe : 1. Zadanie częściowe nr 1 – przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do szkoły Podstawowej Nr 2 w Miechowie, od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Zadanie częściowe nr 2 - przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jaksicach, od 1 września 2020 r. do 25 sierpnia 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Zadanie częściowe nr 3 – przedmiotem zamówienie jest dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Pojałowicach, od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 4 do SIWZ. 4. Zadanie częściowe nr 4 – przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli, od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Zadanie częściowe nr 5 – przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do szkoły Podstawowej w Pstroszycach, od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a) w szczególności wykonawca winien posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2016 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) lub inny dokument równoważny do powyższego a wydany na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach