Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobryszycach, Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczegow Radomsku i Przedszkola Specjalnego w Radomsku w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na części

Gmina Dobryszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 97-505 Dobryszyce, ul. Wolności
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6811193, 6811168 , fax. 446 811 193
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobryszyce
  ul. Wolności 8
  97-505 Dobryszyce, woj. łódzkie
  tel. 044 6811193, 6811168, fax. 446 811 193
  REGON: 59064797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dobryszyce.i-bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobryszycach, Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczegow Radomsku i Przedszkola Specjalnego w Radomsku w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dowozu dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobryszycach, Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku oraz Przedszkola Specjalnego w Radomsku w roku szkolnym 2019/2020 tj.: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 26 czerwca 2020r. oraz ich odwozu wraz z opieką, na podstawie biletów miesięcznych,zgodnie z wyznaczonymi trasami. Ilekroć w SIWZ jest mowa o szkole należy też rozmieć Przedszkole, Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Ilekroć w SIWZ jest mowa o dyrektorze szkoły należy też rozmieć Dyrektora Przedszkola, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. 1.2. Ilości uczniów dojeżdżających na poszczególnych trasach, zostały wskazane w Załączniku Nr 7a do SIWZw odniesieniu do Części I zamówienia oraz w Załączniku Nr 7b do SIWZ w odniesieniu do Części II zamówienia. 1.3. Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku szkolnego 2019/2020 może ulegać zmianie. W przypadku zmniejszenia liczby uczniów dowożonych/odwożonych w danym miesiącu przez Wykonawcę łączne wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. 1.4. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia, tj.: ważne prawo jazdy kategorii D, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby. 1.5. W odniesieniu do Części II Wykonawca zobowiązany jest posiadać samochód umożliwiający również przewóz osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową (osoba na wózku inwalidzkim). Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I zamówienia – Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobryszycach, Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce. Część II zamówienia – Dowóz i odwóz uczniów doSpecjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku i Przedszkola Specjalnego w Radomsku. 1.6. Opis Przedmiotu Zamówienia: W odniesieniu do Części I zamówienia: 1.6.1. W ramach Części I zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt biletów dla uprawnionych uczniów do korzystania z usługi dowozu i odwozu. Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać może się nim osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu. Bilet miesięczny ważny jest jeden miesiąc tj.: od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilet dostarcza wykonawca na swój koszt. Na bilety miesięczne obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla komunikacji samochodowej. Jako cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu Oferty cenę po uwzględnieniu ulg ustawowych. Wykonawca zobowiązuje się do dowozu i odwozu uczniów zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ. Wykonawca winien dowieźć uczniów na zajęcia nie wcześniej niż 30 minut przed ich rozpoczęciem i nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. Określenie godzin dowozu i odwozu Wykonawca ustali z Dyrektorami szkół. 1.6.2 W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zgodnie z harmonogramem ustalonym na dzień odpracowania zajęć. Przejazdy uczniów należy zapewnić w dni przewidziane organizacją roku szkolnego 2019/2020, począwszy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 26 czerwca 2020r. W miesiącach: zimowej przerwy świątecznej tj. od 23.12.2019r. do 31.12.2019 r. oraz ferii zimowych tj.: od 13.01.2020r. do 26.01.2020r. ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o 50%. 1.6.3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy użyciu autobusów w ilości 2 szt. stanowiących własność Gminy Dobryszyce, a które zostaną przekazane Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy 2 sztuk autobusów tj.: autosanu A10-10T Lider Midi – ilość miejsc siedzących 43 oraz autosanu A0909L.03.S - ilość miejsc siedzących 41 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do dnia 26.06.2020r. natomiast wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie 1.500,00 zł brutto miesięcznie odrębnie dla każdego pojazdu. 1.6.4. Pojazdy służące do przewozu uczniów zostaną wydane Wykonawcy sprawne z aktualnymi badaniami technicznymi i polisą ubezpieczeniową. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną sprawność wydzierżawionych pojazdów, zapewnić spełnianie wymogów bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), zapewnić posiadanie aktualnych badań technicznych pojazdów (o ile termin badania przypadnie w okresie obowiązywania umowy) i polisy ubezpieczeniowej (o ile termin zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przypadnie w okresie obowiązywania umowy), zapewnić utrzymanie pojazdów w czystości. 1.6.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozu do szkół, jak również w czasie odwozu ze szkół. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu uczniów zobowiązany jest zapewnić dodatkowo poza kierowcą, także opiekuna. Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować osoba pełnoletnia, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, cywilnej za działanie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu uczniów do szkół, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu uczniów, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w autobusie, a w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów w pojeździe, niedopuszczenie do dalszego przewozu, sprawdzenie stanu liczbowego dzieci i uczniów. Zasady sprawowania opieki zawarte zostały w załączniku Nr 8 do SIWZ. 1.6.6 Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów do drzwi wejściowych do przedszkola i uczniów do drzwi wejściowych szkoły i przekazuje je wyznaczonemu przez Dyrektora nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun autobusu odbiera uczniów spod drzwi przedszkola i uczniów spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu zgodnie z ustalonym porządkiem. 1.6.7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia, o których mowa w art.39a ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz.58). Jeżeli podczas wykonywania usługi wystąpi awaria uniemożliwiająca dalszą jazdę wyznaczonego autobusu, wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wskazanym w ofercie, autobus spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy. Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany godzin przywozu i odwozu dzieci i uczniów wynikające z organizacji pracy przedszkola i szkoły. Zamawiający poinformuje o zmianach pisemnie, telefonicznie lub e-mailem nie później niż trzy dni przed wprowadzanymi zmianami. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 1.6.8. Dowóz i odwóz uczniów na wyznaczonej trasie będzie odbywał się z istniejących przystanków autobusowych oraz w miejscach wsiadania i wysiadania i uczniów ustalonych z Zamawiającym. Szczegółowe rozkłady przywozu i dowozu uczniów ustala Wykonawca z Dyrektorami szkół. Wykonawca dostosuje świadczenie usług do planu zajęć przedszkolnych i lekcyjnych, a także wszelkich zmian w czasie roku szkolnego. Ostateczna liczba dowożonych uczniów, a także godziny i trasy przywozu i odwozu mogą ulec zmianie. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczone w danym miesiącu usługi stanowić będzie iloczyn liczby dzieci przewożonych na danej trasie (zgodnie z ilością wydanych biletów miesięcznych) oraz ceny jednostkowej biletu miesięcznego na danej trasie wskazanej w Formularzu ofertowym. Ceny jednostkowe wskazane w Formularzu ofertowym nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. Ewentualne zmiany liczby uczniów Zamawiający zgłosi Wykonawcy na co najmniej trzy dni przed początkiem kolejnego miesiąca. Przy dowozie i odwozie uczniów kursami ogólnodostępnymi Wykonawca musi uruchomić w razie potrzeby dodatkowe kursy aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie przewozu – każdy dowożony i odwożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące. 1.7. Opis Przedmiotu Zamówienia: W odniesieniu do Części II zamówienia: 1.7.1. W ramach Części II zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dowozu i odwozu uczniów zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 7b do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt biletów dla uprawnionych uczniów do korzystania z usługi dowozu i odwozu. Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać może się nim osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu. Bilet miesięczny ważny jest jeden miesiąc tj.: od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilet dostarcza wykonawca na swój koszt. Na bilety miesięczne obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla komunikacji samochodowej. Jako cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu Oferty cenę po uwzględnieniu ulg ustawowych Liczba uczniów jest wielkością podaną na podstawie złożonych informacji przez Dyrektorów i rodziców, których dzieci będą dowożone do Przedszkola Specjalnego w Radomskui Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku. Wykonawca winien dowieźć uczniów na zajęcia nie wcześniej niż 30 minut przed ich rozpoczęciem i nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. Określenie godzin dowozu i odwozu Wykonawca ustali z Dyrektorami szkół. Przejazdy uczniów należy zapewnić w dni przewidziane organizacją roku szkolnego 2019/2020, począwszy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 26 czerwca 2020r. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zgodniez harmonogramem ustalonym na dzień odpracowania zajęć.Przejazdy uczniów należy zapewnić w dni przewidziane organizacją roku szkolnego 2019/2020. W miesiącach: zimowej przerwy świątecznej tj. od 23.12.2019r. do 31.12.2019 r. oraz ferii zimowych tj.: od 13.01.2020r. do 26.01.2020r. wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o 50%. 1.7.2. Usługa dowozu uczniów do Przedszkola Specjalnego w Radomsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku oraz ich odwozu do domu będzie wykonywana odrębnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo (osoby na wózku inwalidzkim). Zapewnienie środka transportu leży po stronie Wykonawcy. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodniez obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczoną, być utrzymane w czystości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół jak również w czasie odwozu ze szkół. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu uczniów zobowiązany jest zapewnić dodatkowo poza kierowcą, także opiekuna. Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować osoba pełnoletnia, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, cywilnej za działanie lub zaniechaniew związku ze sprawowaną opieką. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązanaw szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci i uczniów do szkół, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci i uczniów, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w autobusie, a w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów w pojeździe, niedopuszczenie do dalszego przewozu, sprawdzenie stanu liczbowego uczniów. Zasady sprawowania opieki zawarte zostały w załączniku Nr 8 do SIWZ. 1.7.3 W przypadku dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolnego – Wychowawczego w Radomsku dzieci będą odbierane od rodziców lub upoważnionych osób spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po odwiezieniu do Przedszkola Specjalnego i SOSW w Radomsku odprowadzane przez opiekuna na zajęcia. Po zakończeniu zajęć uczniowie będą odbierani przez opiekuna z Przedszkola Specjalnego oraz SOSW w Radomsku i po odwiezieniu pod dom przekazywane pod opiekę rodziców lub upoważnionych osób. 1.7.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia, o których mowa w art.39a ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 58). Jeżeli podczas wykonywania usługi wystąpi awaria uniemożliwiająca dalszą jazdę wyznaczonego autobusu, wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wskazanym w ofercie, pojazd spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy. Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany godzin przywozui odwozu uczniów wynikające z organizacji pracy przedszkola i szkoły. Zamawiający poinformuje o zmianach pisemnie, telefonicznie lub e-mailem nie później niż trzy dni przed wprowadzanymi zmianami. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Odwózi przywóz uczniów na wyznaczonej trasie będzie odbywał się w miejscach wsiadania i wysiadania uczniów ustalonych z Zamawiającym. Szczegółowe rozkłady przywozu i dowozu uczniów ustala Wykonawca z Dyrektorami szkół. Wykonawca dostosuje świadczenie usług do planu zajęć przedszkolnych i lekcyjnych, a także wszelkich zmian w czasie roku szkolnego. Ostateczna liczba dowożonych uczniów, a także godziny i trasy przywozu i odwozu mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany liczby uczniów Zamawiający zgłosi Wykonawcy na co najmniej trzy dni przed początkiem kolejnego miesiąca. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczone w danym miesiącu usługi stanowić będzie iloczyn liczby dzieci przewożonych na danej trasie (zgodnie z ilością wydanych biletów miesięcznych) oraz ceny jednostkowej biletu miesięcznego na danej trasie wskazanej w formularzu ofertowym. Ceny jednostkowe wskazane w Formularzu ofertowym nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) w odniesieniu do Części I zamówienia: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); b) w odniesieniu do Części II zamówienia: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100). Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na jedną lub dwie części zamówienia oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej sumę wysokości wadium przewidzianych dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę. 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 13.1 SIWZ. 1.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej, Oddział w Dobryszycach: Nr rachunku: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Dobryszycach 26 8973 0003 0050 0050 0013 0135 z dopiskiem: „Wadium –271.1.16.2019 – Część ……” Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 1.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt. 1.3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat, w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem „WADIUM”. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:„Wadium -271.1.16.2019 – Część …….”. 1.5. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona. 1.6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. W odniesieniu do Części I zamówienia: Zamawiający, wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj.: posiada aktualną na czas trwania zamówienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 58 ze zm.). II. W odniesieniu do Części II zamówienia: Zamawiający, wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj.: posiada aktualną na czas trwania zamówienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaną na podstawie ustawy z dnia6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 58 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) dowód wniesienia wadium, 3) wykaz usług, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku Nr 6do SIWZ (zgodnie z punktem 26.2 SIWZ Wykonawca, który nie będzie powierzał usług podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty w/w załącznika), 4) w przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 5) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałuw postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach