Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Gowarczowie i Punktu Filialnego w Kamiennej Woli oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2016/2017, w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia.

Obsługa Ekonomiczno-Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-225 Gowarczów, ul. Szkolna 22
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 6724003 , fax. 0-48 6724003
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Obsługa Ekonomiczno-Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
  ul. Szkolna 22 22
  26-225 Gowarczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-48 6724003, fax. 0-48 6724003
  REGON: 67086612000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: oeas.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Gowarczowie i Punktu Filialnego w Kamiennej Woli oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2016/2017, w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Gowarczowie i Punktu Filialnego w Kamiennej Woli oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2016/2017, w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia. Szczegółowy wykaz uczniów z podziałem na szkoły, miejscowości oraz godziny rozpoczęcia zajęć w szkołach zawiera załącznik Nr 1 SIWZ. Wykonawca zapewni w autobusie miejsca siedzące dla wszystkich uczniów oraz jedno miejsce bezpłatnie dla opiekuna podczas wykonywanych przewozów. Autobusy szczelne, nie przeciekające podczas deszczu, odpowiednio ogrzane podczas chłodnej pogody. Autobusy szczelne pod względem spalin w których nie będzie czuć zadymienia spalanej ropy. Dowóz na przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. Maksymalny czas oczekiwania na zajęcia 20-30 minut. Kierowcy obsługujący trasę zachowujący się stosownie do uczniów (bez stosowania wulgarnego języka, krzyków, itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1a do SIWZ. Pozostałe warunki umowy dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie Umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest wadium w wysokości 7.500,00 zł w formach określonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 31 9145 1109 3500 2570 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Przysusze Oddział w Drzewicy filia w Gowarczowie, ul. Warszawska 3, 26-225 Gowarczów do upływu terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia autobusu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: oeas.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach