Przetargi.pl
„Dowóz i odwóz około 460 uczniów wraz z opieką do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2022/2023”

GMINA PRZYŁĘK ogłasza przetarg

 • Adres: 26-704 Przyłęk, BN
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486773016 , fax. 486773001
 • Data zamieszczenia: 2022-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PRZYŁĘK
  BN
  26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie
  tel. 486773016, fax. 486773001
  REGON: 670223920
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przylek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz i odwóz około 460 uczniów wraz z opieką do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2022/2023”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz około 460 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Przyłęk w roku szkolnym 2022/2023.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz załączniku nr 9 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu dotyczące:1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób (licencja na transport drogowy osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób), zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180).1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej1) DOŚWIADCZENIEWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia polegające na transporcie uczniów do placówek oświatowych, usługa (umowa)o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) każde.Dla wskazanej usługi Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa były wykonana lub jest wykonywana) potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.2) POTENCJAŁ TECHNICZNY (FLOTA)Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 7 pojazdami, tj. sprawnymi technicznie autobusami o ilości min. 50 miejsc siedzących.W przypadku awarii autokarów Wykonawca zobowiązuje się podstawić autokary zastępcze spełniające niniejszy warunek.Tabor autobusowy wykorzystywany do świadczenia usług przewozu wykonywanego w ramach przedmiotu zamówienia winien spełniać warunki techniczne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia31 grudnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w Rozdziale IX SWZ.Uwaga! Numeracja przywołana powyżej wynika z numeracji przyjętej w SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach