Przetargi.pl
Dowóz i odwóz dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Mogilno w okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2015r.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3152769 , fax. 052 3152769
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
  ul. Narutowicza 1A 1A
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3152769, fax. 052 3152769
  REGON: 34039674700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Mogilno w okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2015r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są : Usługi przewozowe dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Mogilno, dla których Gmina Mogilno jest zobowiązana zapewnić bezpłatny transport, na 17 trasach: a) o średniej łącznej długości - 663,6 km/ dzień, z możliwością zwiększenia tej długości maksymalnie do 730 km/dzień. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny zabezpieczyć przewóz na trasie o długości maksymalnej 730 km dziennie. b) dla 584 dzieci dziennie, z możliwością zmiany liczby korzystających z przejazdu, nie więcej niż do liczby 630 dzieci korzystających z przejazdu dziennie. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny zabezpieczyć przewóz dla maksymalnej liczby 630 dzieci. Transport odbywał się będzie w okresie roku szkolnego ustalonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Na okresy wolne od nauki szkolnej - lipiec i sierpień, Zamawiający nie będzie dokonywał zakupu biletów miesięcznych, a za miesiąc, na który przypada okres ferii zimowych cena każdego biletu ulega obniżeniu do ? jego wartości wynikającej z oferty Wykonawcy. Jeżeli okres ferii przypada częściowo na jeden i częściowo na następny miesiąc kalendarzowy, obniżkę stosuje się do ceny biletu za jeden miesiąc - ten , w którym przypada rozpoczęcie ferii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601131004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zosip.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach