Przetargi.pl
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023 – Trasa nr 4

GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza przetarg

 • Adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY
  ul. Parkowa 9
  44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  REGON: REGON 276258530
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwionka-leszczyny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023 – Trasa nr 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkołyi ze szkoły w roku szkolnym 2022/2023 tj. na trasie Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: sołectwo Przegędza - Katowicew okresie od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r. (łącznie 190 dni zajęć szkolnych).W przypadku czasowego zamknięcia w roku szkolnym 2022/2023 placówek oświatowych powodu np. trwającej epidemiikoronawirusa zamówienie w tym okresie nie będzie realizowane.Zamówienie będzie realizowane tylko w dniach nauki szkolnej tj. w dniach, w których zajęcia lekcyjne odbywają się naterenie placówki oświatowej (nie dotyczy to dni kiedy placówki oświatowe są zamknięte i nauka realizowana jest zdalnie).2. Długość trasy przejazdu w obie strony codziennie wynosi 71 km tj.: 2 x 35,5 km.3. Trasa przejazdu ma następujący przebieg:- rozpoczęcie - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: sołectwo Przegędza:ul. Leszczyńska 8 (I przystanek: ul. Leszczyńska 8) - sołectwo Stanowice -ul. Zwycięstwa - sołectwo Bełk - ul. Główna - Miasto Orzesze - ul. Rybnicka - Rynek - ul. Świętego Wawrzyńca - MiastoŁaziska Górne - Brada - ul. Orzeska - ul. Dworcowa - zjazd w ul. Rybnicką DK81 - ul. Cieszyńska DK81 - Miasto Mikołów -ul. Katowicka DK81 - Miasto Katowice - ul. Kościuszki - ul. Brynowska - ul. Mikołowska - ul. Matejki - ul. Sokolska - ul.Morcinka - ul. Grażyńskiego (II przystanek: ul. Grażyńskiego 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny dla dzieci niesłyszących iSłabosłyszących)Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku.4. Ilość przewożonych dzieci: 15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonym dzieckiem, bezpiecznego ulokowania dziecka wpojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu przez dziecko. W tym celu musizapewnić na swój koszt co najmniej 1 (jednego) opiekuna dziecka na całej trasie przejazdu w obie strony, przeszkolonego zpomocy przedmedycznej lub posiadającego dyplom pielęgniarki zawodowej/pielęgniarza zawodowego. Opiekunem dzieckamusi być osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która daje rękojmię bezpiecznego dojazdudziecka do szkoły i ze szkoły. Ponadto opiekun nie może widniećw rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.6. Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pełnosprawnym busem, który umożliwi przewóz łącznie 2 (dwóch)osób, bez kierowcy(z miejscami siedzącymi dla dziecka oraz 1 opiekuna).Ilekroć w SWZ mowa o busie - należy pod tym pojęciem rozumieć pojazd samochodowy (samochód osobowy) w rozumieniuustawy prawo o ruchu drogowym przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.7. Bus musi umożliwiać bezpieczny przewóz dziecka niepełnosprawnego i być dostosowany do rodzaju niepełnosprawnościprzewożonego dziecka. Bus musi posiadać pasy bezpieczeństwa dostosowane do rodzaju niepełnosprawności oraz wzrostudziecka.Wykonawca jest zobowiązany dostosować bus do przewozu dziecka niepełnosprawnego na własny koszt. Ww. dotyczyrównież ewentualnego przywrócenia środka transportu do stanu pierwotnego.8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia sprawnym technicznie busem, posiadającym aktualnebadania techniczne oraz polisę ubezpieczenia OC i NW, każdego dnia roboczego w dniach nauki szkolnej, z wyjątkiemokresów wolnych od zajęć.9. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego odpowiednio przez dyrektora szkoły, doktórego Wykonawca jest zobowiązany się dostosować, przy założeniu, że dowóz ucznia rozpoczynać się będzie nie późniejniżo godz. 6:30 z pierwszego przystanku a przyjazd do szkoły nastąpi nie później niż o godz. 7:30 oraz że powrót ucznia zeszkoły odbywać się będzie pomiędzy godz. 14:30- 16:0010. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny brutto za 1 km przejazdu (przewozu)usługi transportowej, obejmującej również koszt opiekuna.11. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dziecka od pierwszego do ostatniego przystanku, zgodnie z trasą przejazdu.Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu busu z bazy i do bazy Wykonawcy.12. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w gotowości technicznej wykonania zamówienia w całym okresierealizacji zadania, tj. od 1 września 2022 r. do dnia 23 czerwca 2023 r. w dniach nauki szkolnej (gdy odbywają się lekcje), odponiedziałku do piątku: razem 190 dni.13. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z rodzicem dziecka każdorazowo przed opuszczeniem bazy wcelu ustalenia konieczności wykonania usługi w danym dniu nauki szkolnej.14. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej ( np. choroba dziecka) za każdy dzień pozostawaniaWykonawcy w gotowości technicznej wynagrodzenie będzie wyliczone jako iloczyn dziennej długości trasy podanej powyżejw pkt. 6.2 i 5% ceny jednostkowej brutto za 1 km podanej w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrociegospodarczym.2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lubzawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:2.1.Warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczejlub zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego lubmiędzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 2.1 będziespełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o którychmowa w pkt 2.1.Warunek określony w pkt 2.1, będzie także spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 2.1, i zrealizuje usługi, do których realizacji teuprawnienia są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa w art.117 ust 4 ustawy Pzp) .3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący: sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.4. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniudotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:4.1. Warunek dotyczący potencjału technicznego Wykonawcy zostaniespełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej 1 (jednym)pełnosprawnym busem, posiadającym aktualne badaniatechniczne, który umożliwi przewóz łącznie 2 (dwóch) osób, bez kierowcy(z miejscami siedzącymi dla dziecka oraz opiekuna);4.2. Warunek dotyczący wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacjizamówienia, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował:a) co najmniej jednym kierowcą busu posiadającymodpowiednie do oferowanego środka transportu prawo jazdyorazb) co najmniej jednym opiekunem dziecka przeszkolonym z pomocyprzedmedycznej lub posiadającym dyplom pielęgniarki zawodowej/ pielęgniarza zawodowego. Opiekunem musi być osobaposiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia, dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dziecka do szkoły ize szkoły. Ponadto opiekun nie może widnieć w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.4.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. przez konsorcjum):a) warunek udziału w postępowaniu określony odpowiednio w pkt 4.1 winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tychwykonawców,b) warunek udziału w postępowaniu określony odpowiednio w pkt 4.2 lit a winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden ztych wykonawców,c) warunek udziału w postępowaniu określony odpowiednio w pkt 4.2 lit b winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden ztych wykonawcówWykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki udziału wpostępowaniu.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę dorealizacji zamówienia, o których mowa w pkt 4.2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogąpolegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofertyoświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117ust 4 ustawy Pzp).Udostępnianie zasobów4.4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, wodniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotówudostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę dorealizacji zamówienia, o których mowa w pkt 4.2 Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniającychzasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązaniepodmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienialub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponowałniezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączącywykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać wszczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasobyprzy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu dowarunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, którychwskazane zdolności dotyczą.4.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lubzawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt4.1 i 4.2 a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidzianewzględem wykonawcy.4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przezwykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiającyzażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lubpodmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.4.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniającychzasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniającychzasoby.4.9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, nazasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielniespełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienia pkt 4.7. stosuje się odpowiednio.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach