Przetargi.pl
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 6

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg

 • Adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4295911, 4318105 , fax. 032 4311760, 4318105
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
  ul. Parkowa 9 9
  44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  tel. 032 4295911, 4318105, fax. 032 4311760, 4318105
  REGON: 27625853000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwionka-leszczyny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkoły i ze szkoły w roku szkolnym 2015/2016 tj. na trasie: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/sołectwo Bełk - Rybnik w okresie od 1 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. (łącznie 188 dni zajęć szkolnych). 2. Długość trasy przejazdu w obie strony codziennie wynosi 40 km tj.: 2 x 20 km. 3. Trasa przejazdu ma następujący przebieg: - rozpoczęcie - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/sołectwo Bełk: ul. Jasna 15 (I przystanek: ul. Jasna 15) - ul. Główna - sołectwo Stanowice: ul. Zwycięstwa - ul. Leszczyńska - dzielnica Leszczyny: ul. ks. Pojdy - ul. Czereśniowa - ul. Chopina (II przystanek: ul. Chopina 4) - ul. Konopnickiej - ul. Ligonia - ul. Morcinka - ul. ks. Pojdy - dzielnica Kamień (Rybnik): ul. Willowa - ul. Szewczyka - ul. Robotnicza - Miasto Rybnik: ul. Mikołowska - ul. Wyzwolenia - ul. Kotucza - ul. Budowlanych - ul. Kardynała Kominka docelowo: Rybnik ul. Hibnera 25 Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Życia w Rybniku (III przystanek). Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 4. Ilość przewożonych dzieci: 2. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonymi dziećmi, bezpiecznego ulokowania dzieci w pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu przez dzieci. W tym celu musi zapewnić na swój koszt 1 (jednego) opiekuna dzieci na całej trasie przejazdu w obie strony, przeszkolonego z pomocy przedmedycznej lub posiadającego dyplom pielęgniarki zawodowej/pielęgniarza zawodowego. Opiekunem dzieci musi być osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która daje rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkoły i ze szkoły. 6. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 (jednym) pełnosprawnym autobusem lub busem, który umożliwi przewóz łącznie 3 (trzech) osób, bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 1 opiekuna). 7. Autobus lub bus musi umożliwiać bezpieczny przewóz dzieci niepełnosprawnych i być dostosowany do rodzaju niepełnosprawności przewożonych dzieci. Musi spełniać następujące warunki : 1) możliwość zamocowania dwóch specjalistycznych fotelików dla dwójki dzieci; 2) posiadanie pasów bezpieczeństwa dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności oraz wzrostu dzieci; 3) możliwość zabrania wózków specjalistycznych. Wykonawca jest zobowiązany dostosować autobus lub bus do przewozu dzieci niepełnosprawnych na własny koszt. Ww. dotyczy również ewentualnego przywrócenia środka transportu do stanu pierwotnego. 8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia sprawnym technicznie autobusem lub busem każdego dnia roboczego, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć. 9. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły, do którego Wykonawca jest zobowiązany się dostosować, przy założeniu, że dowóz uczniów rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 7:00 z pierwszego przystanku a przyjazd do szkoły nastąpi nie później niż o godz. 9:00, oraz że powrót uczniów ze szkoły odbywać się będzie pomiędzy godz. 14:00 - 16:00. 10. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny brutto za 1km przejazdu (przewozu) usługi transportowej, obejmującej również koszt opiekuna. 11. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszego do ostatniego przystanku, zgodnie z trasą przejazdu. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusu lub busu z bazy i do bazy Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z rodzicami dzieci każdorazowo przed opuszczeniem bazy w celu ustalenia konieczności wykonania usługi w danym dniu. W tym celu Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy numery telefonów rodziców przewożonych dzieci. 13. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej dziecka w danym dniu zamieszkałego w sołectwie Bełk długość trasy przewozu będzie wynosiła w danym dniu 25km tj. 2 x 12,5 km. 14. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej dziecka w danym dniu zamieszkałego w dzielnicy Leszczyny długość trasy przewozu będzie wynosiła 31 km tj. 2 x 15,5 km. 15. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej za każdy dzień pozostawania Wykonawcy w gotowości technicznej wynagrodzenie będzie wyliczone jako iloczyn dziennej długości trasy podanej powyżej w pkt. 2 i 5% ceny jednostkowej brutto za 1 km podanej w ofercie. Uwaga! Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia długość trasy przejazdu, o której mowa w pkt. 2 może ulec skróceniu w stosunku do długości określonej w pkt. 2, najwyżej jednak o 38%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w terminie do dnia 28.07.2015 r. do godziny 10:30:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do dowozu dzieci
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czerwionka-leszczyny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach