Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zabierzów do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych i integracyjnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku 2020.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 851 562 , fax. 122 851 562
 • Data zamieszczenia: 2019-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie
  ul. Kolejowa 15
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. 122 851 562, fax. 122 851 562
  REGON: 12084193300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzeas.zabierzow.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zabierzów do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych i integracyjnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku 2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zabierzów do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych i integracyjnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku 2020. Część I: Dowóz uczniów do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach, do Szkoły Podstawowej w Brzeziu, do szkoły w Krzeszowicach. Część II: Dowóz uczniów do szkół w Krakowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.3.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile uprawnienie to wynika z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że: 1) posiada dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób tj. aktualnie obowiązującego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólnie zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. 8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ. 8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). 8.5Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 8.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach