Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2013-2014

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7464844, 7510060 , fax. 081 7465001
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7464844, 7510060, fax. 081 7465001
  REGON: 00055155600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2013-2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2013 -2014 na następujących zasadach:
  1. Dowóz podzielony jest na dwie trasy
  Trasa I
  Dowóz do szkoły 10 dzieci + 1 opiekuna trasą: Świdnik Duży Pierwszy, Wólka, Oś. Borek, Turka, Sobianowice, Łysaków, Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Rudnik, - Lublin, ul. Spółdzielczości Pracy 65, ul. Bronowicka 21, ul. Głuska 5, ul. Lucyny Herc 4, ul. Doświadczalna 46 - od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, przed rozpoczęciem lekcji. Godziny rozpoczynania lekcji przeciętnie 7:30-9:30 - zależnie od planu lekcji. Przewóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości uzgodnionej z Zamawiającym, a następnie dzieci, po czym dzieci rozwożone są do poszczególnych szkół. Opiekun odprowadza dzieci pod szkoły. Praca opiekuna kończy się w momencie odprowadzenia ostatniego dziecka, więc wykonawca nie ma obowiązku odwożenia opiekuna.
  Trasa I
  Powrót ze szkoły 10 dzieci + 1 opiekuna trasą: Lublin ul. Doświadczalna 46, ul. Lucyny Herc 4, ul. Głuska 5, ul. Bronowicka 21, ul. Spółdzielczości Pracy 65, Rudnik, Kolonia Pliszczyn, Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice, Turka, Oś. Borek, Świdnik Duży Pierwszy - od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, w godzinach 14:00-17:00 -dostosowanych do planu lekcji. Przewóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscu odbioru pierwszego dziecka w Lublinie, następnie zabierane są dzieci ze szkół, po czym dzieci rozwożone są w okolice domu. Praca opiekuna kończy się w momencie odprowadzenia ostatniego dziecka, więc wykonawca nie ma obowiązku odwożenia opiekuna.
  Dzienna ilość kilometrów wykonywanych przez pojazd na trasie I nie przekracza 135km (bez dojazdu do miejscowości początkowej). Dzieci jadące na trasie I maja wystarczającą sprawność ruchową aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu.
  Pojazd dowożący dzieci na trasie I musi posiadać minimum 13 miejsc siedzących (dwa miejsca na zapas) + kierowca. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami.
  Trasa II
  Dowóz do szkoły z internatem jednego dziecka na wózku inwalidzkim i opiekuna z miejscowości Rudnik do miejscowości Kębło w poniedziałki, w dni nauki szkolnej, w godzinach porannych zależnych od planu zajęć dziecka. Dzień dowozu może być zmieniony w przypadku gdy dzień dowozu jest dniem wolnym. Dowóz trwa do 3 godzin i odbywa się najczęściej w godzinach 6:30-9:30 lub 9:00-12:00. Przewóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości Wólka, a następnie dziecko w miejscowości Rudnik. Dziecko dowożone jest do ośrodka w miejscowości Kębło, a opiekun odwożony jest do miejscowości Wólka.
  Trasa II
  Powrót ze szkoły z internatem jednego dziecka na wózku inwalidzkim i opiekuna z miejscowości Kębło w piątki, w dni nauki szkolnej, w godzinach 13:30-17:00 zależnych od planu zajęć. Dzień dowozu może być zmieniony w przypadku, gdy dzień powrotu ze szkoły jest dniem wolnym. Przewóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości Wolka, a następnie dziecko w miejscowości Kębło. Dziecko dowożone jest w okolice domu w miejscowości Rudnik, a opiekun odwożony jest do miejscowości Wólka.
  Dzienna ilość kilometrów wykonywanych przez pojazd na trasie II nie przekracza 90km (bez dojazdu do miejscowości początkowej). Dziecko jeżdżące na trasie II porusza się na wózku inwalidzkim i pozostaje na wózku również w czasie przejazdu.
  Pojazd na trasie II musi być wyposażony w windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka razem z pasażerem oraz zapewniać bezpieczeństwo pasażera w czasie podróży.
  Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do dziecka w czasie jazdy. W przypadku choroby dziecka lub pobytu w szpitalu kurs może zostać odwołany przez Zamawiającego. Wykonawca nie otrzyma zapłaty za taki kurs. W związku z tym ryzyko odwołania kursu musi być ujęte w uśrednionej cenie stawki dziennej.
  2. Końcowe odcinki tras, w okolicach domów częściowo odbywają się po drogach nieutwardzonych, z utrudnieniami w postaci gałęzi ocierających się o pojazd.
  3. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u dzieci choroby lokomocyjnej.
  4. W przypadku posiadania wolnych miejsc w pojeździe Wykonawca zobowiązany jest objąć przewozem ucznia wskazanego przez Zamawiającego lub dodatkowego opiekuna.
  5. Kursy nie mogą być odwołane przez Wykonawcę.
  6. Wymagana liczba miejsc siedzących w pojeździe uwzględnia 2 miejsca na zapas. W przypadku konieczności zorganizowania dodatkowego dowozu z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów niepełnosprawnych lub zmiany planu zajęć przewożonych uczniów zleceniobiorca zobowiązany będzie do uruchomienia dodatkowego przewozu według tych samych stawek za kilometr (stawka dzienna / szacowana liczba kilometrów).
  7. Pojazdy dowożące dzieci muszą posiadać opony zachowujące dobre właściwości jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni, a rok produkcji pojazdów nie może być starszy niż 1998.
  8. W przypadku okresowej mniejszej liczby pasażerów (nieobecność części dzieci) wykonawca może użyć do przewozu pojazdu o odpowiednio mniejszej liczbie miejsc siedzących ale spełniającego pozostałe wymogi zamawiającego.
  9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożonych pasażerów. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na własny koszt.
  10. Przedmiotem zamówienia nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów ani podpisanie umowy ramowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:
  1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
  2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
  - pieniądzu;
  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - gwarancjach bankowych;
  - gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
  3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 72193017092003006000950016, tytułem: Wadium - dowóz dzieci niepełnosprawnych. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
  4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert.
  5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
  5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
  5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
  6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
  6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
  8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach