Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynica-Zdrój do szkół oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki

Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty Gminy Krynica-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 472 55 41, , fax. 184 725 502
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty Gminy Krynica-Zdrój
  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 158A
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 472 55 41, , fax. 184 725 502
  REGON: 49071400400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/ckao

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynica-Zdrój do szkół oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci (uczniów) niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynica-Zdrój do Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Sączu oraz do Zespołu Szkół w Chełmcu w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki a także dowóz dziecka niepełnosprawnego do Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 i nast. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 540 ze zm./.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach