Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Chrzanów wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych oraz w trakcie odwozu do miejsc zamieszkania w roku szkolnym 2011/2012

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, Aleja Henryka 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7538874 , fax. 32 7538882
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie
  Aleja Henryka 20 20
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 32 7538874, fax. 32 7538882
  REGON: 27274780500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Chrzanów wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych oraz w trakcie odwozu do miejsc zamieszkania w roku szkolnym 2011/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w dni robocze usług przewozowych. Rano dowóz dzieci do szkoły lub placówki oświatowej w godzinach 7.00 - 9.00, po południu odwóz dzieci w godzinach 13.00 - 15.00. 2.Przejazd będzie odbywał się w ciągu 190 dni na trasach nr 1 do 2, gdzie liczba dni,w którym realizowane będzie zlecenie może ulec zmianie w związku z dopasowaniem przewozów do harmonogramu czasu nauczania. 3.Zamówienie obejmuje 2 trasy: 1).Przewóz 7 uczniów w wieku 12,16,13,11,12,11,16 lat. Przewóz odbywać się będzie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Paderewskiego 1, 32-500 Chrzanów z miejsca zamieszkania osób przewożonych tj: -ul. Okrężna 23, Chrzanów-Balin - 1 osoba, -ul. Rospontowa 15/14, Chrzanów - 2 osoby, -ul. Niepodległości 3/46, Chrzanów - 2 osoby, -ul. Szarych Szeregów 2d/19, Chrzanów - 1 osoba, -ul. Urbańczyka 2/26, Chrzanów - 1 osoba 2).Przewóz 1 ucznia w wieku: 12 lat. Przewóz odbywać się będzie do Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, ul. Paderewskiego 2, 32-590 Libiąż z miejsca zamieszkania osoby tj.: -ul. Szarych Szeregów 4A/34, Chrzanów. 4.Symbole przyczyn niepełnosprawności dowożonych dzieci na trasach to: (10-N), (12-C), (10-N,01-U,05-R), (01-U,03-L), (01-U), (10-N,01-U), (01-U), (10-N,05-R). 5.Wymagania sprzętowe: środki transportu umożliwiające przewóz osób niepełnosprawnych. 6.Osoby przewożone muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. 7.Zamawiający wymaga, aby na trasach Wykonawca zatrudnił osobę do pełnienia funkcji opiekuna do obowiązków którego będzie należało: a).Zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dowożonych uczniów, zaprowadzenie do szkoły lub placówki oświatowej, b).Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie przewozu do szkoły. 8.Każdy z Wykonawców winien zapoznać się z trasami na etapie sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach