Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w Gminie Dynów w roku szkolnym 2019-2020

Gmina Dynów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-065 Dynów, ul. ks. J. Ożoga
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 521 257 , fax. 166 521 257
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dynów
  ul. ks. J. Ożoga 2
  36-065 Dynów, woj. podkarpackie
  tel. 166 521 257, fax. 166 521 257
  REGON: 65090027500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych w Gminie Dynów w roku szkolnym 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dynów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w obie strony. 1) Trasa - Dylągowa, Pawłokoma, Łubno, Ulanica, Harta, OREW Hermanowa 905, ZSS im Unicef ul. Ofiar Katynia 1 Rzeszów i powrót do domu tą samą trasą. 2) Dowóz zarówno do OREW filia w Hermanowej i do ZSS im. UNICEF w Rzeszowie odbywał się będzie w dniach zajęć szkolnych, 5 razy w tygodniu ( tj. od poniedziałku do piątku ), z wyłączeniem dni wolnych od zajęć w szkole/ośrodku. 3) Planowane godziny wykonania usługi zgodnie z harmonogramem zajęć jaki obowiązuje w danej szkole/ośrodku. 4) Wykonawca w swoim zakresie zapewnia obsługę tj. kierowcę oraz opiekuna dzieci w czasie dowozu do szkoły/ośrodka i z powrotem. 5) Długość trasy w obie strony około 150 km 6) Dowóz 10 dzieci w tym 3 na wózku inwalidzkim 7) Przewidywana liczba dni dowozu - 187 dni - UNICEF - 223 dni - OREW Hermanowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przewidziane przepisami ustawy z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach