Przetargi.pl
dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w 2020r.

Trzebińskie Centrum Administracyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 32-540 Trzebinia, ul. św. Stanisława
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 612 25 11 , fax. 0-32 611 50 88
 • Data zamieszczenia: 2020-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Trzebińskie Centrum Administracyjne
  ul. św. Stanisława 1
  32-540 Trzebinia, woj. małopolskie
  tel. 0-32 612 25 11, fax. 0-32 611 50 88
  REGON: 27198507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl, BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w 2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Trzebinia na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowozu. Dowóz obejmuje trasę: Trzebinia, ul. Kilińskiego 13 → Trzebinia, ul. Słowackiego → Trzebinia, ul. Wiśniowa → Trzebinia, Osiedle Widokowe → Trzebinia, ul. Grunwaldzka (Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Trzebini) → Trzebinia, ul. Poprzeczna→ Trzebinia, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego → Trzebinia, ul. Styczniowa → Trzebinia, ul. Rafineryjna → Trzebinia, ul. Kopernika → Chrzanów, ul. Paderewskiego i z powrotem. Szacowana ilość kilometrów w obie strony – ok. 38 km Planowana liczba dzieci na tej trasie – 11 (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby dzieci na danej trasie w przypadku powzięcia informacji, w trakcie roku szkolnego, o potrzebie dowozu ucznia, jednakże w ilości nie większej niż liczba miejsc w pojeździe wskazanym w ofercie) Liczba dni dowozu: 175 Dowóz do Chrzanowa na godzinę 8:00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek przedkładając kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach