Przetargi.pl
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej w Tychach do wskazanych placówek oświatowych i z powrotem wraz z opieką, we wszystkie dni nauki obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY W TYCHACH ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, al. Marszałka Piłsudskiego 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 323 24 23
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY W TYCHACH
  al. Marszałka Piłsudskiego 12
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 323 24 23
  REGON: 365004185
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mcotychy.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej w Tychach do wskazanych placówek oświatowych i z powrotem wraz z opieką, we wszystkie dni nauki obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Miasta Tychy, do wskazanych placówek oświatowych i z powrotem, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 od dnia 03.10.2022 r. do dnia 23.06.2023 r. 2. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie od dnia 03 października 2022 r. do dnia 23 czerwca 2023 r. tj. 182 dni, na trasie Tychy – Tychy/ Tychy – TychyPojazd do transportu dzieci i uczniów powinien spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin – min. norma Euro 5.Trasa Tychy – Tychy/ Tychy – Tychy: Placówka 1: Zespół Szkół Specjalnych nr 8 ul. Edukacji 21, 43-100 TychyPrzewidywana liczba dowożonych dzieci: 3Informacje dodatkowe: dzieci poruszające się samodzielnie. Możliwy odbiór dzieci z basenu z adresu: Tychy ul. Edukacji 9, w przypadku gdy ostatnie zajęcia szkolne odbywają się na basenie.Placówka 2: Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa "Otwarte okno”, ul. Paprocańska 84-84a, 43-100 TychyPrzewidywana liczba dowożonych dzieci: 1Informacje dodatkowe: dziecko poruszające się samodzielniePlacówka 3: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach, ul. Plac Wolności 1, 43-100 TychyPrzewidywana liczba dowożonych dzieci: 1Informacje dodatkowe: dziecko poruszające się samodzielnie Placówka 4: Szkoła Podstawowa nr 35 im. Matki Teresy z Kalkuty z Oddziałami Integracyjnymi al. Piłsudskiego 21, 43-100 TychyPrzewidywana liczba dowożonych dzieci: 1 Informacje dodatkowe: dziecko poruszające się samodzielniePlacówka 5: Szkoła Podstawowa nr 40 im. J. Ziętka z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 TychyPrzewidywana liczba dowożonych dzieci: 1Informacje dodatkowe: dziecko poruszające się samodzielniePlacówka 6: Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychachul. Czarnieckiego 5, 43-100 TychyPrzewidywana liczba dowożonych dzieci: 1Informacje dodatkowe: dziecko poruszające się samodzielnieWymagana liczba pojazdów: 1 pojazd. Łączna pojemność pojazdu musi pomieścić zakładaną maksymalna liczbę przewożonych dzieci w liczbie 15.Wymagana liczba osób Wykonawcy: 1 kierowca oraz 1 opiekun. zamówienia w zakresie zawieszenia trasy, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych (w tym rezygnacja rodziców) gdy nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, a wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone za rzeczywistą ilość dni wykonanej usługi.27. W przypadku wystąpienia pandemii, chorób zakaźnych lub innych sił wyższych konieczne środki np. ochrony indywidualnej dla kierowcy i opiekuna zabezpiecza na własny koszt Wykonawca.28. Za wykonaną usługę przewozu będącą przedmiotem niniejszego zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę będącą iloczynem faktycznie wykonanej liczby dni przewozu oraz zaoferowanej w ofercie złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę stawki, za każdy dzień usługi przewozowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunkuw powyższym zakresie.3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej3.2.1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska.Uwaga: W przypadku wykonywania usługi przez podmioty wspólnie składające ofertę, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia, o którym mowa powyżej – uznawać się będzie za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje usługi do których te uprawnienia są wymagane.3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:3.4.1. Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi wykaz usług:Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;3.4.1.1. W tym zakresie Zamawiający wymaga:minimum 1 usługi na podstawie jednej umowy polegającej na świadczeniu usług przewozu osób niepełnosprawnych przez okres ciągły minimum 9 miesięcy o wartości minimum 50 000,00 złotych brutto, lub 2 usług, z których każda realizowana na podstawie jednej umowy polegającej na świadczeniu usług przewozu osób niepełnosprawnych przez okres ciągły minimum 9 miesięcy - w tym samym czasie, przy czym wartość każdej usługi za okres 9 miesięcy powinna wynosić co najmniej 25 000 złotych brutto.Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.3.4.2. Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi wykaz osób:Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.3.4.2.1. W tym zakresie Zamawiający wymaga by Wykonawca przy realizacji zamówienia dysponował:a) kierowcą spełniającym wszelkie wymagania określone w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn.zm)b) opiekunem posiadającym przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej oraz mającym przygotowanie pedagogiczne. Zamawiający pod pojęciem przygotowanie pedagogiczne rozumie nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego będzie świadczyć dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.3.4.2.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 1 kierowcą, spełniającym wymagania określone w art. 39a ust.1 ustawyz dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn.zm.) oraz co mnajmniej 1 opiekunem.3.4.3. Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi wykaz narzędzi:Wykaz narzędzi w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; tj. marka pojazdu, model, liczba miejsc siedzących zgodniez dowodem rejestracyjnym, nr rejestracyjny, rok produkcji, norma emisji spalin, wyposażenie dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (jeżeli dotyczy).3.4.3.1. W tym zakresie Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 pojazdem, który będzie przystosowany do przewozu co najmniej 15 dzieci poruszających się samodzielnie, 1 kierowcy i 1 opiekuna.dopuszczonym do ruchu, specjalnie oznakowanym pojazdem samochodowym (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988), sprawnym technicznie pojazdem a w przypadku konieczności przewozu osoby na wózku inwalidzkim przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonymw specjalistyczny sprzęt, tj.: podnośnik/najazd lub nisko usytuowane wejście do pojazdu, szyny, rampy lub windy, blokady, pasy do mocowania wózków, wyprodukowanym nie wcześniej niżw 2014 r. oraz powinien spełniać normę dopuszczalnej emisji spalin – min. norma Euro 5.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach