Przetargi.pl
„Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2018/2019“

Gmina Niedźwiada ogłasza przetarg

 • Adres: 21104 Niedźwiada,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 85 12 004 , fax. 81 464 32 79
 • Data zamieszczenia: 2018-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niedźwiada
  21104 Niedźwiada, woj. lubelskie
  tel. 81 85 12 004, fax. 81 464 32 79
  REGON: 43101953700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niedzwiada.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2018/2019“
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2018/2019. 3.2. Do przewozu dzieci Zamawiający wymaga użycia 3 autobusów: w tym 2 autobusów o ilości miejsc siedzących min. 40, oraz 1 autobusu o ilości miejsc siedzących min. 55. 3.3. Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.), w szczególności spełniającymi warunki dla autobusów szkolnych określone w § 22 tego rozporządzenia. 3.4. W razie wystąpienia awarii któregokolwiek z autobusów, wykonawca niezwłocznie musi zapewnić zastępczy środek transportu o równoważnym standardzie technicznym. 3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i ich opiekunów wykonawca użyje do przewozu dzieci środków transportu, które będą w szczególności sprawne techniczne, będą posiadały odpowiednie oznaczenie w związku z przewozem dzieci, będą posiadały sprawne ogrzewanie, będą objęte ubezpieczeniem OC i NNW. Ponadto obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie (uzyskanie) wymaganych prawem zezwoleń na wykonywanie tego typu przewozów (w szczególności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym). 3.5. Dowozy i odwozy będą realizowane według ustalonego harmonogramu dowozów i odwozów. 3.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności tras i godzin dowozów i odwozów, które mogą ulec zmianie ze względu na zmiany planów zajęć w szkołach. 3.7. Przystanki zostaną określone przez opiekunów dzieci. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odpracowania dni nauki szkolnej w soboty. Wykonawca zostanie powiadomiony o wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 3 dni przed daną sobotą. 3.9. Transport dzieci odbywać się może tylko z opiekunem. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w czasie dowozu zatrudnia i zapewnia Biuro Obsługi Oświaty w Niedźwiadzie. 3.10. Harmonogram dowozów i odwozów określiny został w załączniku nr 8 do siwz. 3.11. Klauzula zatrudnienia Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917 ze zm.). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy kierowców autobusów. Wymóg nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy. 1) Zamawiający, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wymaga od wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców powyższy wykaz należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnień w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, b) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek uznany zostanie za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach