Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn w roku szkolnym 2022/2023

Gmina Nadarzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-830 Nadarzyn, Mszczonowska 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nadarzyn
  Mszczonowska 24
  05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie
  REGON: 013269195
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023, w tym do: 1) Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4;2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu, ul. Osiedlowa 72,na trasie z punktu zbiorki uczniów do szkół i z powrotem we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych w okresie od 01.09.2022 r. – do 23.06.2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach