Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wyrzysk i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Łobżenica

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 89300 Wyrzysk, ul. Parkowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 862 611, , fax. 672 862 611
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
  ul. Parkowa 6
  89300 Wyrzysk, woj. wielkopolskie
  tel. 672 862 611, , fax. 672 862 611
  REGON: 57021835800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sapowyrz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wyrzysk i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Łobżenica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewóz dzieci do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Łobżenica ( osoby niepełnosprawne)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.8 Wykonawca musi posiadać odpowiednie licencje oraz certyfikat kompetencji zawodowych, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym: licencja - decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, certyfikat kompetencji zawodowych - dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach