Przetargi.pl
Dowóz dzieci do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2018 r.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ogłasza przetarg

 • Adres: 78111 Ustronie Morskie, ul. Polna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 351 59 44 , fax. 94 351 59 44
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
  ul. Polna 3
  78111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 351 59 44, fax. 94 351 59 44
  REGON: 32090450900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gosir-ustronie-morskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Dowóz dzieci do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2018 r.” w szacunkowych ilościach 40000 km 2) Podane powyżej ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej. Mogą ulec zmianie tj. zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw 3) Termin realizacji zamówienia 02 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tras i godzin dojazdów do szkół wynikających ze zmian nauki w szkołach. 5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) 2 osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy pojazdów i posiadająca niezbędne uprawnienia do kierowania pojazdami przeznaczonymi do realizacji przedmiotu umowy Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 6) Wykonawca zobowiązany jest do 15 stycznia i 15 września przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 5. 7) W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 8) Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 60130000 – 8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Projekt rozkładu jazdy znajduje się w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykonawca przedłoży zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej objętej zamówieniem – Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonych dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz oferty 2. pełnomocnictwo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach