Przetargi.pl
Dot. wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych i poligraficznych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z podziałem na dwa zadania.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 88-66-500 , fax. 74 88-66-509
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
  ul. Ogrodowa 5b
  58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 88-66-500, fax. 74 88-66-509
  REGON: 89112930100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dwup.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dot. wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych i poligraficznych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z podziałem na dwa zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oraz dostawie materiałów promocyjnych w związku z realizacją spotkań informacyjnych, targów pracy, konferencji, seminariów oraz rekrutacji w ramach EURES i EURES-TriRegio. Zamówienie realizowane w celu rozpowszechnienia usług i działań organizowanych w ramach sieci EURES na rzecz poszukujących pracy, bezrobotnych, pracodawców i instytucji rynku pracy. Zamówienie obejmuje materiały promocyjno-informacyjne, które będą stanowiły wyposażenie stoisk na targach pracy, uczestników szkoleń (kadra zarządzająca DWUP i PUP, doradcy EURES z Polski oraz z partnerstwa EURES-TriRegio, pracownicy PUP), konferencji i seminariów organizowanych w ramach EURES oraz EURES-TriRegio. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i warunkami jego realizacji stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2. Opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2: Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem i dostawą wizytówek wg załączonego projektu dla pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na potrzeby Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Celem wykonania zamawianej usługi jest informacja i promowanie poradnictwa zawodowego wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy, partnerów rynku pracy, uczestników wydarzeń, których organizatorem lub współorganizatorem jest DWUP, w tym Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i warunkami jego realizacji stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty –stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ odpowiednio do zadania na które składana jest oferta. 2) formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ odpowiednio do zadania na które składana jest oferta. 3) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 3 Rozdz. III SIWZ, z zastrzeżeniem pkt.3.5. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które jest składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP tj. informacji z otwarcia ofert, 4) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 1.6. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ. 1.7.W przypadku złożenia pełnomocnictwa, dokument ten winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwo podlega uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3 a ustawy p z p. 1.8.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 1.9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz. U. z 2016r, poz. 1126) dalej zwanym rozporządzeniem, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 1.10.Zastrzeżona forma drogi elektronicznej lub faksu nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp. Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju Dz. U z 2016 poz.1126 w wyznaczonym terminie. Niezłożenie uzupełnianych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie pisemnej w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia. 1.11. Inne niż oświadczenia dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, podwykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach