Przetargi.pl
Dostosowanie schodów na potrzeby instalacji podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Słupcu

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-230 Szczucin, ul. Piłsudskiego 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 643 61 95 , fax. 0-14 643 61 95
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
  ul. Piłsudskiego 15 15
  33-230 Szczucin, woj. małopolskie
  tel. 0-14 643 61 95, fax. 0-14 643 61 95
  REGON: 85174526700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gzozszczucin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie schodów na potrzeby instalacji podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Słupcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie schodów na potrzeby instalacji podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Słupcu, mieszczącym się pod adresem Słupiec 320, 33 230 Szczucin. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: - rozbiórkę ściany działowej rozdzielającej istniejący wiatrołap i hall, - demontaż istniejących drzwi wejściowych, - demontaż drzwi z istniejącego wiatrołapu na hall, - zamurowanie okna na poziomie przyziemia i w suterenach, - montaż drzwi z projektowanego przedsionka na hall, - wykonanie płyty żelbetowej na gruncie do montażu podnośnika śrubowego dla osób niepełnosprawnych, - położenie płytek antypoślizgowych na schodach, - wykonanie nowych poręczy na schodach, - demontaż jednego słupa podporowego istniejącego zadaszenia, - wykonanie dojścia i dojazdu do projektowanego podnośnika, - wykonanie tynków oraz malowanie przedsionka. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym pod nazwą Modernizacja wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w Słupcu, gmina Szczucin, powiat dąbrowski (stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ). 3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy nie żąda wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gzozszczucin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach