Przetargi.pl
Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szkole Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach przy ul. Morawa 86 w ramach projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach — Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice”

Szkoła Podstawowa Nr 44 w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40354 Katowice, ul. Morawa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 256 98 25 , fax. 0-32 256 98 25
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 44 w Katowicach
  ul. Morawa 86
  40354 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 256 98 25, fax. 0-32 256 98 25
  REGON: 72262100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szkole Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach przy ul. Morawa 86 w ramach projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach — Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po kotłowni i składzie opału wraz z rozbudową o przedsionek windy w budynku przy Szkole Podstawowej nr 44 (dawne Gimnazjum nr 13 przy ul. Brynicy 7) w Katowicach-Szopienicach na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej w szczególności:  rozbiórka stropodachu, posadzek, schodów i ścian,  rozbiórka nawierzchni w miejscu rozbudowy i uzupełnienie po rozbudowie,  usunięcie z remontowanych pomieszczeń zalegających śmieci,  rozbiórka istniejącego pieca c.o.,  odbicie tynków wewnętrznych,  wykucie z muru ościeżnic stalowych,  usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi,  wykonanie konstrukcji żelbetowych i stalowych,  wykonanie ściany żelbetowej szybu windy (platformy pionowej),  wykonanie robót fundamentowych,  wykonanie izolacji ścian fundamentowych, ścian i dachu,  murowanie ścian,  wykonanie stropodachu,  wykonanie schodów żelbetowych,  montaż drzwi i okien,  wykonanie posadzek na gruncie,  wykonanie nowych tynków  wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych,  dostawa i montaż sufitu podwieszanego.  wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,  malowanie ścian i sufitów,  licowanie ścian płytkami,  dostawa i montaż świetlików dachowych,  dostawa i montaż sceny systemowej lekkiej,  wykonanie schodów,  ułożenie okładziny granitowej na schodach zewnętrznych,  montaż balustrady systemowej - schody zewnętrzne,  dostawa i montaż platformy pionowej elektrycznej,  dostawa i montaż wiatrołapu systemowego,  dostawa i montaż zadaszenia systemowego nad wejściami,  wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne,  dostawa i montaż ogrodzenia wydzielającego strefę z centralą wentylacyjną i klimatyzacyjną,  wykonanie docieplenia elewacji w zakresie projektowanych elementów,  wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych wraz z ułożeniem nawierzchni z płyt betonowych fosy,  wykonanie odwodnienia fosy wraz z wykonaniem szczelnego dna,  uzupełnienie tynku po wymianie okien w obrębie projektowanej fosy,  demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie objętym dokumentacja projektową,  wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów oraz montażem podlicznika prądu,  dostawa i montaż kompletnej centrali nawiewno-wywiewnej wraz z osprzętem, montażem rur oraz montażem podstawy dachowej stalowej, montaż nawiewników,  montaż agregatu wraz z kompletna automatyką, montaż kompletnego systemu klimatyzacji VRF i Multi Split, próby i uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji,  wykonanie kompletnej instalacji C.O. wraz z wykonaniem prób oraz montażem wodomierzy,  wykonanie kompletnej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz montażem zestawu pomiarowego - woda zimna, ciepła z cyrkulacją oraz wykonaniem prób,  dostawa i montaż tablicy informacyjnej. 2. Istniejący stan zagospodarowania działek Teren, na którym planuje się inwestycję, zlokalizowany jest przy ul. Brynicy 7, w północno-wschodniej części Katowic, w pobliżu granicy z Sosnowcem i Mysłowicami. Działki, oznaczone numerami 1187/53, 1189/56, 1191/65, zlokalizowane są po stronie wschodniej ulicy Brynicy, dojazd do przedmiotowych parceli z ul. Brynicy od strony południowej. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem szkoły wraz z salą gimnastyczną. Za budynkiem szkoły znajdują się urządzenia terenowe do uprawiania sportów (boiska, bieżnie) oraz plac postojowy dla pracowników szkoły. Całość uzupełniona jest terenami biologicznie czynnymi o dominującej zieleni niskiej, miejscami zadrzewionymi. Całość infrastruktury na działce skomunikowana ciągami pieszymi. Istniejące uzbrojenie terenu: - sieć wodociągowa; - sieć elektroenergetyczna; - kanalizacja sanitarna; - kanalizacja deszczowa; - sieć ciepłownicza; - sieć teletechniczna. Przedmiotowe pomieszczenia kotłowni znajdują się w piwnicy szkoły, w skrzydle wschodnim. Lokal objęty zmianą sposobu użytkowania posiada dwa niezależne wejścia z poziomu terenu i dodatkowo jest połączony systemem wewnętrznej komunikacji z zespołem pomieszczeń szatni uczniowskich, również znajdujących się w piwnicy. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Obecny sposób urządzenia terenu pozostaje bez większych zmian. Planowane ingerencje w istniejące zagospodarowanie terenu szkoły obejmują:  Od strony południowej szkoły, w rejonie projektowanych w piwnicy pomieszczeń biurowych, przewiduje się wykonanie zagłębienia w formie fosy o głębokości 1,1 m, umożliwiającego montaż większych okien, dla zapewnienia wymaganego oświetlenia projektowanych pomieszczeń biurowych światłem naturalnym. Skarpy fosy (o spadku 60°) należy wyłożyć płytami betonowymi, a po jej obwodzie wykonać zabezpieczenie w postaci balustrady stalowej o wys. 1,1 m. Dno niecki należy wykonać jako szczelne i wyprofilować, celem odprowadzenia wód deszczowych do systemowego wpustu odwadniającego, który należy połączyć z istniejącą kanalizacją deszczową. Po odsłonięciu ścian fundamentowych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy sposób połączenia z istniejącym budynkiem (w miejscu wykopu należy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian i fundamentów). Przerwany bieg chodnika należy uzupełnić analogicznymi materiałami, otaczając powstały wykop.  W pomieszczeniu opału kotłowni planuje się podniesienie stropu nad projektowanymi tam pomieszczeniami. Nadbudowa oparta będzie o rzut istniejącego pomieszczenia z miejscowym obniżeniem dla umożliwienia dostępu do projektowanej platformy pionowej elektrycznej. Projektowana platforma pionowa trójprzystankowa – gł. przystanek na poziomie terenu z wejściem z zewnątrz z możliwością zjazdu na poziom piwnic i wjazdu na poziom parteru. Nad przebudowywanymi w pobliżu schodami zewnętrznymi przewiduje się wykonanie żelbetowego podestu z obudową systemową w postaci przeszkleń w ślusarce aluminiowej lub PCW. Rozwiązanie to zapewnia dostęp na poziom parteru dla osób niepełnosprawnych.  Przewiduje się przebudowę schodów zewnętrznych (wg proj. archit. i konstr.), celem spełnienia wymogów ppoż. w zakresie warunków ewakuacji z pomieszczeń Centrum. Schody żelbetowe, zabezpieczone balustradami stalowymi do wys. 1,1 m. Należy dobierać materiały wykończeniowe (tynki, obróbki blacharskie, ich kolorystyka) analogiczne z istniejącymi już na budynku szkoły. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia bilansu terenu, zwiększa się jedynie o ok. 9 m² obszar terenów utwardzonych (obejście fosy).  Projektowana zmiana sposobu użytkowania wraz z nadbudową i rozbudową nie przekłada się na zwiększenie zapotrzebowania na miejsca postojowe. Obiekt powiązany jest z siecią dróg wewnętrznych i zjazdów z dróg publicznych. Zjazd na teren szkoły pozostaje bez zmian.  Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadów stałych – bez zmian.  Zaopatrzenie w media – wykorzystanie istniejących sieci, w ramach istniejących limitów i umów z gestorami sieci. Projektowany obiekt nie wpływa na zwiększenie wartości powierzchni odwadnianych (nadbudowa nie zwiększa powierzchni dachu stanu istniejącego) - wody opadowe odprowadzane będą do istniejących na terenie szkoły odbiorników w ramach posiadanych limitów i umów.  Projektowany obiekt nie koliduje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. 4. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony za pośrednictwem projektowanej windy zarówno do pomieszczeń Centrum w piwnicy, jak i na parter szkoły za pośrednictwem projektowanego podestu z przedsionkiem. Projektowany węzeł sanitarny w Centrum dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 5. Zestawienie powierzchni:  Powierzchnia proj. nadbudowy 82,4 m2;  Powierzchnia proj. terenów utwardzonych – Uzupełnienie przerwanego przez fosę ciągu pieszego 8,6 m2;  Proj. powierzchnia netto 282,6 m2;  Proj. Powierzchnia użytkowa 201,1 m2;  Proj. Kubatura 98,7 m3. 6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona zakupu i montażu tablicy informacyjnej i pamiątkowej wynikającej z obowiązku beneficjenta w zakresie informacji i promocji, dotyczących uzyskania dofinansowania projektu z EFRR zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Przewiduje się wielkość tablicy informacyjnej i pamiątkowej o wymiarach 80x120 cm. Jeżeli tablica informacyjna będzie wykonana z trwałych materiałów może posłużyć następnie jako tablica pamiątkowa. Przed dostawą i montażem tablicy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt tablicy do akceptacji - w wersji kolorowej. Zamawiający wymaga, by koszt tablicy pamiątkowej został wyszczególniony w odrębnej pozycji na fakturze. 7. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez archOMA s.c. Aleksandra Nurek Maciej Grychowski, 40-612 Katowice, ul. Gen. Jankowskiego 40/2, stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ, obejmującą: 1) Projekt Budowlany – tom 1, 2) Projekt Budowlany - tom 2, 3) Projekt Wykonawczy - Architektura, 4) Projekt Wykonawczy Konstrukcji, 5) Projekt Wykonawczy - Instalacje elektryczne, 6) Projekt Wykonawczy - Instalacje wod.-kan., 7) Projekt Wykonawczy - Instalacji wentylacji i klimatyzacji, 8) Projekt Wykonawczy - Instalacja centralnego ogrzewania, 9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branże budowlana, instalacyjna, elektryczna. 10) Jako materiał pomocniczy do wyceny - przedmiary robót - nie rodzące roszczeń finansowych i prawnych wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp przed upływem terminu do składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 u stawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Ponadto do oferty należy załączyć: 3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 3.2. Potwierdzenie wniesienia wadium a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 3.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" - załącznik nr 8 do SIWZ. 3.5. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach