Przetargi.pl
Dostosowanie pięciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 261 555 , fax. (58)3268557
 • Data zamieszczenia: 2021-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 261 555, fax. (58)3268557
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pomorskie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie pięciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 (pięć) części i obejmuje roboty budowlane - prace adaptacyjno-remontowe oraz dostawę i montaż wyposażenia, w celu dostosowania pięciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną: - Część 1: Barkowo 44/3, 77-300 Człuchów; - Część 2: ul. 8 Marca 42/1, 83-400 Kościerzyna; - Część 3: ul. Wojska Polskiego 3/2, 84-100 Puck; - Część 4: ul. Szkolna 16, 83-342 Kamienica Królewska; - Część 5: Huta 15/3, 89-632 Brusy ; 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Zakres prac budowlanych obejmuje m.in. roboty takie jak: przygotowanie terenu budowy, wykonanie robót dotyczących architektury (w tym pochylni, ścian nośnych i działowych, podłóg i posadzek, stolarki okiennej i parapetów, sufitów, drzwi wewnętrznych itp.), wykonanie robót dotyczących konstrukcji, robót dotyczących instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjne, robót dotyczących instalacji elektrycznych i teletechnicznych, oświetlenia podstawowego wraz z obwodami gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, instalacji przyzywowej. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów. 4. Szczegółowy zakres prac (osobno dla każdej części zamówienia) związany z robotami budowlanymi oraz dostawą i montażem wyposażenia został określony w następujących dokumentach: 1) Dokumentacji projektowej – odpowiednio do każdej części w załączniku nr 1-5 do SIWZ, 2) Przedmiarze robót – odpowiednio do każdej części w załączniku nr 1-5 do SIWZ, 3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych – odpowiednio do każdej części w załączniku nr 1-5 do SIWZ, 4) Raporcie z weryfikacji dokumentacji projektowej dostosowania lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu gminach województwa pomorskiego – w załączniku nr 6 do SIWZ, 5) Raporcie z badania wstępnego dostępności dla osób z niepełnosprawnością dotyczącym dostosowania sześciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu gminach województwa pomorskiego – w załączniku nr 6 do SIWZ wraz z załącznikiem „Zestawienie obmiarów poszczególnych lokali”, 6) Decyzji nr RID.6853.184.2020 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19 sierpnia 2020 r. – w załączniku nr 4 do SIWZ , 7) Informacji Meritum Projekt Sp. z o.o. w sprawie wymaganych procedur administracyjnych – załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Roboty budowlane oraz montaż wyposażenia należy wykonać zgodnie ze stanowiącą załączniki dokumentacją techniczną, raportem z badania wstępnego dostępności dla osób z niepełnosprawnością dotyczącym dostosowania sześciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu gminach województwa pomorskiego oraz raportem z weryfikacji dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Prace budowlane wykonywane będą zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i wymaganiami dotyczącymi wykonania robót i wykonawcy tych robót oraz raportem z weryfikacji dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik 6 do SIWZ. 7. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zapewni, udział: dla części nr 3 i 5 1) osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) bez ograniczeń, 2) osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) bez ograniczeń, 3) osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. dla części nr 1, 2, 4 1) instalatora instalacji elektrycznych posiadającego aktualne uprawnienia SEP G1 w zakresie instalacji, dozoru, eksploatacji i pomiarów UWAGA! Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wdane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 8. Zakres nadzoru autorskiego sprawowanego w toku wykonywanych robót budowlanych oraz montażu wyposażenia określa § 3 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ 9. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności, prac i robót budowalnych wynikających z dokumentów wskazanych w ust. 4 oraz wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Raport z weryfikacji dokumentacji projektowej dostosowania lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu gminach województwa pomorskiego są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i prace oraz czynności ujęte w części opisowej, a nie ujęte w na rysunkach i/lub w przedmiarach oraz ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie i/lub przedmiarach, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. 11. Wykonawca musi przewidzieć zabezpieczenie placu budowy, prace wykonywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony własności publicznej i prywatnej, bezpieczeństwem i higieną pracy, stosować się do przepisów prawa, zapewnić właściwe materiały i normy związane z wykonaniem zamówienia, zapewnić kontrolę jakości robót oraz dokumentacji potrzebnej do odbioru robót. 12. Wykonawca jest zobowiązany do analizy rozwiązań przedstawionych w dokumentacji przetargowej, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu robót. 13. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie własnych analiz technologicznych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 14. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń występujących w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek, w przypadku zaś zaniechania powyższego skutki z tym związane obciążać będą wyłącznie Wykonawcę. 15. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do w/w dokumentacji pod warunkiem zaproponowania lepszych rozwiązań alternatywnych, a następnie ich akceptacji przez Zamawiającego, bez zwiększenia wartości zamówienia. Dane określone w dokumentacji przetargowej uważane są za wartości docelowe, w których dopuszczalne są zmiany w ramach uzgodnień z Zamawiającym. 16. Prace wykonywane będą w czynnych budynkach mieszkalnych. Ich wykonywanie nie może zakłócać korzystania przez ich lokatorów oraz z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społecznogospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Wszelkie czasowe przerwy w dostawie mediów dopuszczalne są jedynie po każdorazowym wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu ich wyłączenia (energia elektryczna, woda, c.o. itp.), co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. 17. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, niezależnie od faktycznego rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich ryzyk i kosztów, w tym takich, które mogą wystąpić przy realizacji prac w budynkach objętych ochroną konserwatorską. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. Za zgodą Stron, w przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych, których wykonanie stało się nie celowe, wynagrodzenie może ulec obniżeniu o zakres robót niewykonywanych. 18. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia wynagrodzenia (ryczałtowego) za realizację przedmiotu zamówienia. 19. Za ustalenie zakresu robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 20. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonanie robót budowlanych na okres minimum 5 lat (60 miesięcy). Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 5 lata (60 miesięcy) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Przy czym Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje oferowany termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 21. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na elementy wyposażenia na okres min. 2 lat (24 miesięcy). Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady. 22. Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII. 23. Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacja czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty. 24. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc robót budowlanych, których dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji pomocnych przy sporządzaniu oferty. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej dla: - Części 1: Barkowo 44/3, 77-300 Człuchów w dniu 11.01.2021 r. godz. 11:00 przed wejściem do lokalu, - Części 2: ul. 8 Marca 42/1, 83-400 Kościerzyna w dniu 12.01. 2021 r. godz. 11:00 przed wejściem do lokalu, - Części 3: ul. Wojska Polskiego 3/2, 84-100 Puck w dniu 13.01.2021 r. godz. 11:00 przed wejściem do lokalu, - Części 4: ul. Szkolna 16, 83-342 Kamienica Królewska w dniu 14.01.2021 r. godz. 11:00 przed wejściem do lokalu, - Części 5: Huta 15/3, 89-632 Brusy w dniu 15.01.2021 r. godz. 11:00 przed wejściem do lokalu, 25. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie. Zakres polisy określony jest we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ. 26. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 §1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy rozumie się wszelkie roboty ogólnobudowlane, o których mowa w przedmiocie zamówienia tj. dotyczące architektury (w tym pochylni, ścian nośnych i działowych, podłóg i posadzek, stolarki okiennej i parapetów, sufitów, drzwi wewnętrznych itp.) oraz wykonania robót dotyczących konstrukcji, wykonywane bezpośrednio przez pracowników pozostających pod nadzorem kierownika budowy. 2) Jeżeli czynności wskazane w ust. 26 pkt 1 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. 3) Wykonawca w umowie oświadczy, iż osoba lub osoby, wykonujące wszelkie roboty ogólnobudowlane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wykonywane bezpośrednio przez pracowników pozostających pod nadzorem kierownika budowy w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 26 pkt 1 są lub będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 4) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby/osób, którym zostanie powierzona realizacja Przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 26 pkt 1. 5) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli. 6) Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 26 pkt 1 powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji danej czynności. 7) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 26 pkt 1, zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ. 27. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane). 28. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia, powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z tym zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania również muszą spełniać co najmniej założenia projektowe. 29. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określone w art. 10 ustawy - Prawo Budowlane. 30. Dostarczone wyposażenie będzie fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 31. Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim. 32. Każdy dokument dotyczący realizacji zadań wskazanych w ust. 1 powinien zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu za pomocą: 1) znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu; 2) barw Rzeczypospolitej Polskiej; 3) znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny. 33. Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące znaki do oznaczania dokumentów na adres e-mail wskazany w ofercie w terminie dwóch dni od dnia podpisania umowy. 34. Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i dla oceny skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. 35. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane). 36. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia, powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z tym zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe. 37. Wszystkie wskazane w dokumentacji materiały, elementy wyposażenia, systemy mają charakter referencyjny. Celem ich wskazania jest doprecyzowania istotnych parametrów technicznych materiałów. Dopuszcza się zmianę wskazanych materiałów, elementów na materiały, elementy innego producenta lub w innych systemach z zachowaniem parametrów nie gorszych niż w systemie referencyjnym. W przypadku materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych, jako istotny parametr należy traktować również kolor, jakość, fakturę i sposób wykończenia materiału. kody CPV: 00000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262690-4 Remont starych budynków 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 39100000-3 Meble 39200000-4 Wyposażenie domowe 39300000-5 Różny sprzęt 39500000-7 Wyroby włókiennicze 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach