Przetargi.pl
Dostosowanie obiektu O-1 Bis Polskiego Radia S.A. przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Polskie Radio - Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 645 9110
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio - Spółka Akcyjna
  al. Niepodległości 77/85
  00-977 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 645 9110
  REGON: 010420591
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prsa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie obiektu O-1 Bis Polskiego Radia S.A. przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku O-1 Bis przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w postaci dokumentacji projektowej wskazanej w Załączniku nr 1 do SWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ. Pozostałe warunki wykonania zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru wykonawcy):1) pieniądzu, wpłaconym na konto: Polskie Radio S.A. (PKO BP S.A.) nr: 47 1020 1026 0000 1202 0482 7483;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .3. W przypadku wnoszenia wadium w formie wskazanej w pkt 2.1) (w pieniądzu) terminem wniesienia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego Zamawiającego (zaksięgowania wymaganej kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego).4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji/ poręczenia, wskazanych w pkt 2.2) – 2.4), wymagane jest załączenie do oferty za pośrednictwem Platformy, o której mowa w pkt 3.1., oryginału dokumentu gwarancji/ poręczenia w postaci elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta/ poręczyciela, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.5. Dokumenty gwarancji/poręczenia, należy załączyć na Platformie, w osobnym pliku oznaczonym „Wadium”, zgodnie z Instrukcją korzystania z Platformy stanowiącą Załącznik nr 12 do SWZ.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, albo w formie poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja/ poręczenie spełniały wymogi określone w pkt XVI.6 SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem prace w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej wykonane w czynnym obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej minimum 5000 m2 w zakresie dostosowania budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, o wartości min. 1 000 000 zł netto każda,2) dysponują osobami (osobą), które zostaną skierowane do realizacji zamówienia poprzez pełnienie następujących funkcji:a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;b) kierownika robót, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,c) kierownika robót, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,d) kierownika robót, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje technicznew budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220).2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, nie dopuszcza się sumowania potencjału określonego w warunku wskazanym w pkt 1.1), przez łączenie potencjałów wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3. Wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunków udziału określonych w pkt 1.1) i/albo 1.2) poprzez poleganie na potencje zawodowym lub osobowym, o których mowa w treści warunków, innych podmiotów, zgodnie z zasadami określonymi w pkt X.3 SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach