Przetargi.pl
Dostosowanie do obowiązujących wymogów 3 stanowisk do ważenia pojazdów zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim przy S7r, na MOP Smyków, MKP Wrzosy i MOP Podlesie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-950 Kielce, Paderewskiego 43/45
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
  Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce, woj. świętokrzyskie
  REGON: 017511575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie do obowiązujących wymogów 3 stanowisk do ważenia pojazdów zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim przy S7r, na MOP Smyków, MKP Wrzosy i MOP Podlesie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostosowanie do obowiązujących wymogów 3 stanowisk do ważenia pojazdów zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim przy S7r, na MOP Smyków, MKP Wrzosy i MOP PodlesieZakres zamówienia: Opracowanie 3 koncepcji rozwiązań technologicznych proponowanych robót i na ich podstawie wykonanie robót w obrębie 3 stanowisk do ważenia pojazdów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:7 000 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczącej Wykonawcy:Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) co najmniej 1 km drogi lub ulicy lub chodnika albo elementu drogi, w szczególności zatoki autobusowej, parkingu, placu lub stanowiska do ważenia pojazdów.Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełniania warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.b) dotyczącej osób:Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Budowy- liczba osób: 1- minimalne kwalifikacje:osoba wskazana na stanowisko Kierownika budowy winna posiadać: uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do pełnieniasamodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.- doświadczeniedoświadczenie przy realizacji 1 zadania, polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) co najmniej 1 km drogi lub ulicy lub chodnika albo elementu drogi, w szczególności zatoki autobusowej, parkingu, placu lub stanowiska do ważenia pojazdów, na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych specjalności inżynieryjnej drogowej.2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Projektant branży drogowej lub konstrukcyjnej- liczba osób: 1- minimalne kwalifikacje:osoba wskazana na stanowisko Projektanta branży drogowej lub konstrukcyjnej winna posiadać: uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjnej bez ograniczeń.- doświadczeniedoświadczenie przy projektowaniu co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) co najmniej 1 km drogi lub ulicy lub chodnika albo elementu drogi, w szczególności zatoki autobusowej, parkingu, placu lub stanowiska do ważenia pojazdów, albo obiektu budowlanego na stanowisku Projektanta lub Asystenta Projektanta lub Sprawdzającego dokumentację.Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach