Przetargi.pl
Dostawy wyrobów medycznych dla Ośrodka Dializ Pozaustrojowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 84 200 , fax. 32 47 84 506
 • Data zamieszczenia: 2014-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
  al. Jana Pawła II 7 7
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506
  REGON: 27279082400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss2.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyrobów medycznych dla Ośrodka Dializ Pozaustrojowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części (pakiety): Pakiet Nr 1 Igły dializacyjne 1, Pakiet Nr 2 Igły dializacyjne 2, Pakiet Nr 3 Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fresenius 4008S, Pakiet Nr 4 Cewniki do dializ, Pakiet Nr 5 Dializatory Kapilarne Niskoprzepływowe 1, Pakiet Nr 6 Dializatory Kapilarne Niskoprzepływowe 2, Pakiet Nr 7 Dializatory Kapilarne Wysokoprzepływowe, Pakiet Nr 8 Linie tętniczo - żylne do aparatu Fresenius na dwa wkłucia, Pakiet Nr 9 Linie tętniczo - żylne do aparatu Fresenius na pojedyncze wkłucie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Podane ilości są maksymalnym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331412002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wss2.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach