Przetargi.pl
Dostawy wyrobów do sterylizacji

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2021-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyrobów do sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów do sterylizacji, według wymienionych niżej części: ZADANIE 1, ZADANIE 2, ZADANIE 3, ZADANIE 4, ZADANIE 5, ZADANIE 6, ZADANIE 7, ZADANIE 8, ZADANIE 9, ZADANIE 10, ZADANIE 11, ZADANIE 12, ZADANIE 13, ZADANIE 14. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 3.Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy, termin dostawy: 5 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 311 591,20 pln.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124131-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach