Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców świeżych

Zakład Karny w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 332 471
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Nysie
  ul. Kościuszki
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 332 471
  REGON: 32020700000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców świeżych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców świeżych na potrzeby Zakładu Karnego w Nysie i Oddziału Zewnętrznego w Prudniku. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na jedną lub kilka części (8 części), na które zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny asortyment produktów zawartych w poszczególnych częściach. Część 1 ziemniaki 1. Ziemniak jadalny - powinien być jednolity odmianowo, jędrny, zdrowy, czysty, mieć dobry smak i przyjemny zapach, jasną jednolitą barwę miąższu. W obróbce termicznej winien gotować się równomiernie. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem: 92000 kg: Nysa – 80000 kg, Prudnik: 12000 kg Część 2 warzywa korzeniowe 1. Burak czerwony – ćwikłowy - korzenie czyste, zdrowe, całe o barwie ciemnoczerwonej, o regularnym kształcie właściwym dla danej odmiany, bez uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych przez szkodniki, wolny od szkodników, zanieczyszczeń ziemią i bez oznak świadczących o wyrastaniu korzenia w pęd nasienny. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem: 7800 kg: Nysa: 6400 kg, Prudnik: 1500 kg 2. Marchew korzeń - czysta, zdrowa, jędrna, barwa czerwono- pomarańczowa, cała, niepopękana, niepołamana, bez uszkodzeń mechanicznych i przez szkodniki. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem: 5400 kg: Nysa: 3200 kg, Prudnik: 2200 kg 3. Seler korzeń -korzenie czyste, zdrowe, całe bez uszkodzeń mechanicznych i przez szkodniki, miąższ biały lub kremowy, drobne korzenie przycięte. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem 3200 kg: Nysa: 3200 kg, Prudnik: 0 kg Część 3 warzywa kapustne 1. Kapusta biała - czysta, niezwiędnięta, zdrowa, nieuszkodzona, jednolita odmianowo, główki powinny mieć liście ochronne, zwinięte ściśle, głąb przycięty w odległości 1 cm pod dolnym liściem. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem: 11600 kg, Nysa: 9600 kg Prudnik: 2000 kg 2. Kapusta czerwona - czysta, niezwiędnięta, zdrowa, nieuszkodzona, jednolita odmianowo, główki powinny mieć liście ochronne, zwinięte ściśle, głąb przycięty w odległości 1 cm pod dolnym liściem. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem 3000 kg, Nysa: 2000 kg, Prudnik: 1000 kg Część 4 warzywa cebulowe 1. Cebula biała - czysta, cała, zdrowa, wolna od szkodników i uszkodzeń, dobrze wysuszona, o średnicy nie mniejszej niż 4 cm. Nie dopuszcza się cebuli z objawami gnicia i przyrostów. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem 10200 kg, Nysa: 8000 kg, Prudnik: 2200 kg Część 5 warzywa psiankowate 1. Pomidor świeży - powinien być jędrny, niepomarszczony, gładki lub lekko karbowany, bez narośli, bez zniekształceń, cały, niepopękany, niezawilgocony, bez widocznych śladów chemicznych środków ochrony roślin, bez obcych zapachów, bez zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem 1400 kg, Nysa: 1300 kg, Prudnik: 100 kg Część 6 warzywa dyniowate 1. Ogórek świeży (zielony) - powinien być świeży, niezwiędnięty, zdrowy, bez uszkodzeń i śladów chemicznych środków ochrony roślin, bez pustych przestrzeni, o barwie typowej dla odmiany, wolny od zanieczyszczeń mineralnych. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem 1400 kg, Nysa: 1300 kg, Prudnik: 100 kg Część 7 warzywa kiszone 1. Kapusta kiszona - jędrna, chrupka o odpowiednim dla warzyw kiszonych smaku i aromacie, bez widocznej pleśni. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem 8800 kg, Nysa: 8000 kg, Prudnik: 800 kg 2. Ogórek kiszony - jędrny, chrupki o odpowiednim dla warzyw kiszonych smaku i aromacie ,bez widocznej pleśni. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem 500 kg, Nysa: 0 kg, Prudnik: 500 kg Część 8 owoce 1. Jabłko -owoce powinny być całe, świeże o swoistym zapachu i wyglądzie, bez uszkodzeń, wolne od szkodników. Niedopuszczalne są ślady gnicia. Dostawy w opakowaniach dostawcy bez dodatkowych opłat. Razem 8500 kg, Nysa: 8000 kg, Prudnik: 500 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy składają wraz z ofertą – (formularze ofertowe załączniki nr 2a – 2h do SIWZ aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – dokument musi być złożony w oryginale, 2) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy) - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach