Przetargi.pl
Dostawy w roku 2019 mięsa i wątroby wołowej

Śląski Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 41501 Chorzów, ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 666 031 496
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Ogród Zoologiczny
  ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
  41501 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 666 031 496
  REGON: 24095136000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.silesia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy w roku 2019 mięsa i wątroby wołowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu jak niżej: 1 ćwierci wołowe przody kg 4700 2 ćwierci wołowe zady kg 5976 3 wątroba wołowa kg 156 1.1. Mięso i podroby muszą spełniać następujące warunki: pochodzić z uboju bydła rzeźnego (wykluczone sztuki padnięte), posiadać wymagane świadectwo badania lekarza weterynarii; ćwierci kategorii D, klasy umięśnienia R i klasy otłuszczenia III (według normy PN-91 A- 82001), mięso musi być oznakowane stemplem lekarza weterynarii, na zewnętrznej powierzchni ćwierćtuszy; ćwierci wołowe schłodzone (nie mrożone), barwa mięsa– od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej a z bydła dorosłego do brązowo-wiśniowej; bez przebarwień; barwa tłuszczu: biała do lekko kremowej; - czystość mięsa: mięso musi być czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi; - konsystencja mięsa schłodzonego: mięśnie jędrne, elastyczne; - zapach: swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez obcego lub wskazującego na rozpoczynające się psucie, niedopuszczalny zapach płciowy lub moczowy; - obróbka: ćwierćtusze pozbawione całkowicie narządów wewnętrznych, narządów płciowych, skrzepów krwi, strzępów tkanki mięsnej oraz tłuszczu wewnętrznego, kanał rdzenia kręgowego odkryty, rdzeń usunięty; - podział półtuszy wołowej na ćwierćtusze powinien być wykonany między ostatnim a przedostatnim żebrem tak, aby przy ćwierćtuszy tylnej pozostało jedno żebro; - ćwierćtusze tylne nie mogą mieć pozostałości gruczołów mlecznych; podroby schłodzone lub mrożone. 1.2. Transport towaru: samochodem chłodnią. Samochód musi posiadać decyzję lub zaświadczenie o dopuszczeniu środka transportu do przewozu mięsa wydane przez Inspekcję Weterynaryjną lub Inspekcję Sanitarną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru w przypadku, jeżeli pojazd nie spełnia powyższego warunku. 1.3. Do każdej dostawy musi być załączony Dokument Handlowy ( dotyczący towaru kategorii III zdatne do spożycia przez ludzi ale ze względów handlowych przeznaczone na karmę dla zwierząt- wzór dokumentu zgodnie z art.10 litera A Rozporządzenia UE 10/69/2009). 1.4. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt. 1.5. Częstotliwość dostaw : nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. 1.6. Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy do Magazynu ZOO od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 09.00. 1.7. Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie, e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób. 1.8. Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego. 1.9. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt. 1.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia. 1.11. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 1.12. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach