Przetargi.pl
Dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego

Szpital Pomnik Chrztu Polski ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Św. Jana
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 222 80 00 , fax. 614 263 233
 • Data zamieszczenia: 2020-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Pomnik Chrztu Polski
  Św. Jana 9
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 222 80 00, fax. 614 263 233
  REGON: 31512300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz.gniezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego. 2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 33100000-1 Urządzenia medyczne 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Podane ilości są ilościami szacunkowymi, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego na w/w przedmiot zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie 20%. Skorzystanie z prawa opcji następuje w drodze pisemnego oświadczenia zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach