Przetargi.pl
Dostawy środków do mycia i dezynfekcji oraz chemii basenowej dla " Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, Mickiewicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 828 82 50 , fax. 43 828 82 55
 • Data zamieszczenia: 2021-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.
  Mickiewicza 16
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 828 82 50, fax. 43 828 82 55
  REGON: 10107597100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nzozpcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków do mycia i dezynfekcji oraz chemii basenowej dla " Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków do mycia i dezynfekcji oraz chemii basenowej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach. 2. Przedmiotem zamówienia są dostawy: preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji i mycia rąk oraz pielęgnacji; preparatów do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, operacjami, pobieraniem krwi; preparatów do dezynfekcji ran, skóry i błon śluzowych; preparatów do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów; preparatów do maszynowego mycia i dezynfekcji; chemii basenowej; odkamieniacza w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV: 33.63.16.00-8; 24.96.20.00-5. 5. Zamawiający wymaga, aby: przedmiot dostawy zakwalifikowany jako produkt leczniczy - dopuszczony był do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne i posiadał Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz posiadał charakterystykę produktu leczniczego wraz z ulotką lub etykietą pełniącą funkcję ulotki b) przedmiot dostawy zakwalifikowany jako wyrób medyczny - dopuszczony był do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych i posiadał odpowiednią deklarację zgodności i/lub certyfikat CE jeśli dotyczy c) przedmiot dostawy zakwalifikowany jako produkt biobójczy - dopuszczony był do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych i posiadał pozwolenie na obrót produktem biobójczym d) przedmiot dostawy zakwalifikowany jako kosmetyk – dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 04 października 2018 r. o produktach kosmetycznych. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował preparaty do dezynfekcji których skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona jest metodami przewidzianymi do określenia skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania. Wykonawca przedstawi w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych preparatów, wykonane metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy Pakietów nr 1-6. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach